Ympäristövalvonnan tavoitteena on varmistaa, että toiminnot, joista saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista, noudattavat ympäristölainsäädäntöä sekä viranomaisten myöntämiä lupia ja määräyksiä. Viranomaisluvissa ja ympäristölainsäädännössä on asetettu määräyksiä ja rajoituksia pilaantumisen ehkäisemisestä, jätehuollon järjestämisestä sekä tarkkailusta ja raportoinnista. Näiden noudattamisen sekä ympäristölle ja terveydelle haitallisten ja vaarallisten aineiden käytön valvonta ovat keskeinen osa suunnitelmallista valvontaa. Myös kiertotalouden ja ilmastotietoisuuden edistäminen on tärkeä osa valvontaa.

Mikä valvontasuunnitelma
Laki velvoittaa ELY-keskukset tekemään valvontasuunnitelman omalle alueelleen. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen suunnitelma kattaa ympäristönsuojelulain, jätelain, kemikaalilain ja merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisen valvonnan. Suunnitelman pohjalta tehdään valvontaohjelma luvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja muusta säännöllisestä valvonnasta. Tarkastuskohteet ja -tiheys määritellään ympäristöriskien arvioinnilla. Kullekin valvottavalle kohteelle on nimetty vastuuvalvoja.

Ennakko- ja jälkivalvontaa
Ympäristövalvontaan sisältyy sekä ennakko- että jälkivalvontaa. Ennakkovalvonnalla
tarkoitetaan ympäristölupatarpeen arviointia ja lupahakemuksista aluehallintovirastolle (myöh. AVI) ja kunnille annettavia lausuntoja, osallistumista luvan käsittelyyn liittyviin tarkastuksiin ja neuvotteluihin sekä muutoksenhakua.

Jälkivalvonta on laillisuusvalvontaa ja se kohdistuu lupamääräysten tai muiden säännösten noudattamisen valvontaan. Vastuu luvanvaraisen ja ilmoituksenvaraisen toiminnan valvonnasta kuuluu ELY-keskukselle, jos toiminnan ympäristöluvan on myöntänyt tai ilmoituspäätöksen tehnyt AVI. ELY-keskuksen tehtävänä on myös yleisen edun valvonta, mikä tarkoittaa yksityistä intressiä laajemman kokonaisuuden valvontaa. Yleisen edun valvoja edustaa kaikkia haitankärsijöitä ja tavoitteena on ympäristön- ja luonnonsuojelua koskevassa lainsäädännössä asetettujen tavoitteiden turvaaminen.

Määräaikaistarkastusten lisäksi valvontaviranomainen tekee tarvittaessa muita tarkastuksia, jotka voivat liittyä esimerkiksi onnettomuus-, haitta- tai rikkomustilanteisiin, toiminnasta aiheutuviin poikkeuksellisiin päästöihin, raja-arvojen ylityksiin, toiminnan muutoksiin tai yleisöilmoituksiin. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella on kolme valvontaa edistävää valtakunnallista erikoistumistehtävää.

Erikoistumistentäviä ovat:

  • Jätehuoltorekisterin hallinnointi ja ulkomaisten kuljettajien rekisteröinti,
  • Kemilaalilain valvonnan kehittämistehtävät,
  • Metsä- ja kemianteollisuuden ympäristönsuojelun asiantuntijatehtävät.

Mitä kaikkea valvotaan
Isoin kokonaisuus on ympäristönsuojelulain mukainen lupa- ja ilmoituksen varaisten toimintojen valvonta.Tämän lisäksi valvotaan jätelain noudattamista määräaikaistarkastusten yhteydessä. Lisäksi on tarkastettava säännöllisesti sellaiset laitokset ja yritykset, jotka harjoittavat jätteen laitos- tai ammattimaista käsittelyä, joilla syntyy vaarallista jätettä, harjoitetaan jätteen ammattimaista kuljettamista tai keräystä, toimitaan jätteen välittäjänä tai toteutetaan jätteen kansainvälisiä siirtoja. Vuoden 2022 alussa jätehuoltorekisterissä oli Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella yhteensä 226 rekisteröityä jätteen kuljettajaa ja välittäjää.

Valvonta kattaa myös kemikaaleista aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemisestä ja torjumisesta annettujen säännösten noudattamista kemikaaleja käsittelevissä laitoksissa (kemikaalilaki). Merenkulun ympäristönsuojelulain tavoite on ehkäistä alusten tavanomaisesta toiminnasta aiheutuvaa ympäristön pilaantumista kieltämällä haitallisten aineiden päästäminen veteen ja ilmaan tai rajoittamalla tällaisten alueiden päästöjä. ELY-keskus valvoo toimialueellaan merenkulun ympäristönsuojelulain noudattamista, siltä osin kuin se koskee sataman jätehuollon suunnittelua, aluksista peräisin olevien jätteiden ja sedimenttien vastaanottolaitteita satamassa sekä sataman jätehuoltoa koskevia maksuja.

ELY-keskus osallistuu öljyn- ja kemikaalintorjunnan suunnitteluun sekä antaa öljy- ja kemikaalionnettomuustilanteissa tai niiden vaaratilanteissa torjuntaviranomaisille virka-apua. ELY-keskuksen tehtävänä on lisäksi ohjata ja sovittaa yhteen öljyvahingon jälkitorjuntatöitä, jos torjunta ulottuu useamman kunnan alueelle.

Hallintapakko
Jos valvonnassa havaitaan lain vastaista toimintaa, on valvontaviranomaisella velvollisuus ryhtyä toimiin havaitsemansa tilanteen oikaisemiseksi. Tilanteet pyritään ensisijaisesti korjaamaan toiminnanharjoittajan omaehtoisilla toimilla. Mikäli tilanne ei korjaannu kehotuksessa asetetussa määräajassa, valvontaviranomainen tekee hallintopakkopäätöksen. Hallintopakkomenettelyn tarkoituksena on saada lainvastainen tilanne palautettua lailliseksi. Valvontaviranomainen on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan lainvastaisuuksista poliisille esitutkintaa varten.

Yhteenveto viime vuoden valvonnasta
Viime vuonna valvottavia laitoksia oli 243. Määräaikaistarkastuksia tehtiin 74. Kirjattuja häiriötilanteita oli 173 ja yleisöilmoituksia 53. Lausuntoja annettiin kunnille 11 ja aluehallintovirastolle 25, lisäksi hallinto-oikeuteen toimitettiin 6 vastinetta. Yhteydenottoja tuli lähinnä haju-, melu- ja pölyhaitoista. Suuri osa häiriöilmoituksista johtui runsaiden sateiden ja sulamisvesien aiheuttamista ongelmista viemäriverkostojen pumppaamoilla ja turvetuotannossa sekä häiriöistä teollisuus- ja energiantuotantolaitosten puhdistusprosesseissa.

Lähde: ELY

The post ELY-keskus valvoo luvanvaraisten laitosten toimintaa appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.