Kolme uutta tutkimus- ja innovaatioprojektia etsivät ratkaisuja Euroopan vesiongelmiin sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä.

Vesivarojen käyttö ja hallinta ovat kriisiytymässä Euroopassa. Tuhoisat kuivuus- ja tulvatilanteet ovat aiheuttaneet merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia vahinkoja, ja ongelmien ennustetaan vaikeutuvan ilmaston muuttuessa. Vesiekosysteemejä rasittavat ravinnekuormitus, saastuminen ja vesirakentamisen vaikutukset. Monissa Euroopan maissa veden vähyys on tänäkin kesänä jo pakottanut rajoittamaan veden käyttöä. Samaan aikaan vesihuoltojärjestelmien vuodot hukkaavat lähes neljänneksen niissä virtaavasta vedestä. Kaikkien näiden ongelmien taustalla vaikuttavat vesivarojen hallinnan haasteet. Teknisten ratkaisujen käyttöönotto ja olemassa olevan lainsäädännön toimeenpano eivät ole edenneet toivotulla tavalla.

Vesivarojen hallinnassa tarvitaan uusia sektorirajat ylittäviä ratkaisuja, jotka sekä parantavat politiikan johdonmukaisuutta ja koordinointia että vettä käyttävien toimialojen ja kansalaisten aktiivista toimijuutta ja yhteistyötä. Vesivarojen arvottamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, kattaen vesivarojen kestävän ja oikeudenmukaisen jaon ja vesioikeudet sekä kestävää ja oikeudenmukaista veden käyttöä tukevat taloudelliset ja rahoitusmekanismit. Monitoimijayhteistyön tulee rakentua vankalle tietopohjalle, jota erilaiset digitaaliset ratkaisut voivat tukea.

Euroopan komission Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoittama kolmen hankkeen klusteri paneutuu tulevien neljän vuoden aikana hallinnan haasteiden ratkaisemiseen tunnistamalla ja kehittämällä hyviä käytäntöjä lainsäädännössä ja politiikassa, monitoimijayhteistyössä, taloudellisissa ohjauskeinoissa ja rahoitusmekanismeissa, sekä niitä tukevissa digitaalisissa ratkaisuissa. Hankeklusteriin kuuluvat Suomen ympäristökeskuksen koordinoima GOVAQUA-hanke, Münchenin Teknillisen yliopiston koordinoima RETOUCH NEXUS -hanke sekä Ranskan International Office of Waterin koordinoima InnWater-hanke.

Hankkeissa uusia hallinnan lähestymistapoja ja menetelmiä testataan yhteensä 17 alueella 13 Euroopan maassa. Mukana on kohteita niin maatalousvaltaisilta alueilta kuin kaupungeista ja teollisuuspuistoista sekä kansallisen tason politiikan ja ohjauskeinojen vertailua. Esimerkiksi GOVAQUA-hankkeen Living Labit kattavat laajan joukon teemoja kilpailevien vedenkäyttömuotojen yhteensovittamisesta markkinamekanismeihin ja vesistökuormituksen hallintaan, ja vesiluonnon ennallistamisesta kestävään vesivoimaan.

”Kaikkien kokeilujen ytimessä on ratkaisujen kehittäminen yhteistyössä julkisen sektorin toimijoiden, vettä käyttävien toimialojen ja kansalaisten kanssa. Vaikka EU:n vesipuitedirektiivi ja sen kansallinen toimeenpano eri maissa painottaa osallistumista, käytännössä osallistuminen on jäänyt suppeaksi. Tarvitaan uusia, eri vedenkäyttäjät aktiivisesti mukaan ottavia hallinnan malleja”, sanoo GOVAQUA-hankkeen koordinaattori, johtava tutkija Suvi Sojamo Suomen ympäristökeskuksesta.

Lähde: Suomen ympäristökeskus

The post Euroopan kasvavat vesiongelmat vaativat politiikan ja hallinnan uudistamista appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.