Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) laskelman mukaan kuntien yhteenlasketut ilmastopäästöt vähenivät 8,7 prosenttia vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Suurin pudotus tapahtui sähkön käytön päästöissä (-35 prosenttia). Sähkön käytön päästöjä laski siirtymä fossiilisten polttoaineiden käytöstä tuulivoimaan sekä lämpimän vuoden seurauksena laskenut sähkön kulutus. Päästöt vähenivät kunnissa myös muilla sektoreilla. Kaukolämpöä tuotettiin enenevissä määrin biomassalla, ja öljylämmityksestä siirryttiin vaihtoehtoisiin lämmitystapoihin. Kaukolämmön päästövähenemien tarkastelussa tulee kuitenkin huomioida, että laskenta ei sisällä biomassan korjuun vaikutuksia maakäyttösektorin kasvihuonekaasutaseisiin. Myös tieliikenteen päästöt laskivat lähes kaikissa kunnissa. ”Lopulliset tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että päästökehitys oli myönteinen vuonna 2020. Ennakkotietojen tarkentumisen lisäksi päästötuloksia ovat muuttaneet laskentaperiaatteiden hienosäädöt, jotka tekevät alueellisesta laskennasta entistä yhdenmukaisemman kansallisen kasvihuonekaasuinventaarion kanssa”, sanoo laskennasta vastaava erikoistutkija Santtu Karhinen SYKEstä.

Uudessa laskentatavassa teollisuusrakennusten erillislämmityksen päästöt luetaan teollisuuden päästöihin, kun ne aiemmin raportoitiin lämmitystapakohtaisissa tuloksissa. Muutos voi vaikuttaa Hinku-laskentasääntöjen mukaisiin päästöihin, sillä päästökauppaan kuuluvan teollisuuden päästöt jäävät laskennan ulkopuolelle. Myönteinen päästökehitys on havaittavissa myös pidempää aikaväliä tarkasteltaessa. Päästöt ovat vähentyneet lähes kaikissa Suomen kunnissa vuosina 2005-2020, jolloin keskimääräinen muutos on ollut -24,7 prosenttia. Vuonna 2020 eniten päästöjä aiheutui tieliikenteestä (27 %), maataloudesta (21 %), kaukolämmöstä (14 %) ja sähkönkulutuksesta (lämmitys- ja kulutussähkö yhteensä 11 %).

Asukaskohtaiset päästöt laskivat kaikissa maakunnissa vuoden takaiseen verrattuna. Kuntien ja maakuntien välillä on kuitenkin suuria eroja päästöjen jakautumisessa eri sektoreille ja niiden kehityksessä. Asukaskohtaiset päästöt ovat pienimmät eteläisissä maakunnissa edellisen vuoden tavoin. Maakuntien välillä eroja selittävät elinkeinorakenteiden, maantieteellisten ominaisuuksien, sääolosuhteiden ja kaukolämmön polttoainekäytön erot.

SYKEn päästölaskentajärjestelmä ALas kattaa kaikki Suomen kunnat ja 80 päästösektoria. Kaikille kunnille ja sektoreille lasketaan päästöt ja energiankulutus vuosittain. Laskentamallia päivitetään tarvittaessa esimerkiksi käytettävissä olevien uusien tietoaineistojen perusteella. Elokuussa 2021 julkaistun kasvihuonekaasupäästöjen ennakkotietolaskennan (ALasPre) avulla tarjottiin ajantasaisempaa tietoa päästökehityksestä. Ennakkotietojen laskennassa ei ole käytössä kaikkia lopullisessa laskennassa käytettäviä aineistoja, minkä vuoksi nyt julkaistut tulokset poikkeavat osittain ennakkotiedoista. ”Verrattaessa vuoden 2020 ennakkotietoja ja lopullisia tuloksia, muun muassa liikenteen, maatalouden ja jätteiden käsittelyn päästöt ovat hyvin lähellä toisiaan. Sen sijaan ennakkolaskennan tarkkuutta tulee vielä parantaa erityisesti kaukolämmön ja sähkön käytön osalta”, sanoo laskennasta vastaava erikoistutkija Santtu Karhinen SYKEstä.

Lähde: SYKE

The post Kuntien ilmastopäästöt laskivat 8,7 prosenttia vuonna 2020 appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.