Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennustepäivitys kertoo, että tuottajahintojen nousu ja yhteiskunnan tukitoimet näyttävät kohoavista kustannuksista huolimatta pitävän maatalouden kannattavuuden vähintään edellisvuoden tasolla. Vuonna 2022 maatilojen keskimääräinen yrittäjätulo on ennusteen mukaan 18 400 euroa. Vuonna 2022 maatalouden keskimääräinen kannattavuuskerroin kohoaa 0,43:een viime vuoden 0,41:stä, ennustaa Luken tutkija Jukka Tauriainen. Tämä tarkoittaa, että maatalousyrittäjän tuntipalkka on noin 7,1 euroa ja oman pääoman korkotuotto 1,6 prosenttia. Kannattavuuskerroin lasketaan jakamalla yrittäjätulo viljelijäperheen oman työn palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla. Maataloustuotannon arvoa kuvaava kokonaistuotto kasvaa tänä vuonna noin 227 000 euroon yritystä kohti. Siitä tukien osuus on 26 prosenttia. Kun kokonaistuotosta vähennetään kaikki tuotantokustannukset, saadaan yrittäjänvoitto, joka osoittaa maatalousyritysten jäävän noin 24 000 euroa tappiolle.

Vuonna 2022 maatilayritykset toimivat varsin epävarmoilla markkinoilla. Tuotantopanokset, kuten lannoitteet ja energia, ovat selvästi kalliimpia kuin edellisvuonna. Näillä näkymin vuoden 2023 tuotantopanokset ovat vielä tätäkin kalliimpia, Tauriainen kertoo. Viljakasvien tuottajahintojen odotetaan kohoavan selvästi tällä satokaudella. Jos sato on keskimääräinen, kustannusnoususta huolimatta viljan sekä öljy- ja valkuaiskasvien viljelyn keskimääräinen kannattavuus kohenee viime vuoteen verrattuna. Myös muun kasvinviljelyn kannattavuus paranee. Ennuste näyttää kasvihuonetuotannon kannattavuuden pysyvän hyvänä. Kasvihuonetuotannon tulos on kuitenkin herkkä niin tuotteiden kuin tuotantopanostenkin hintamuutoksille.

Kotieläintilojen rehukustannukset reagoivat viiveellä viljanhintojen nousuun. Tulevan syksyn oletettavasti nykyistä korkeammat viljanhinnat näkyvät kustannuksissa täysimääräisesti vasta 2023. Myös tänä vuonna kustannusnousu on merkittävä edellisvuoteen verrattuna. Ennusteen hintaoletuksilla maidontuotannon kannattavuuskerroin jää alle 0,2:n. Muiden nautakarjatilojen keskimääräinen kannattavuuskerroin putoaa lähes nollaan eli noin joka toisella tiloista yrittäjätuloa ei jää lainkaan. Sikatilojen kannattavuuden ennustetaan kohenevan maatalouden tukipaketin sekä viljatuottojen kasvun myötä. Siipikarjatalouden tulos heikkenee kustannusten kasvun ja tuottojen pienenemisen myötä. Siipikarjatalouden ennuste on muita tuotantosuuntia epävarmempi pienen otoskoon ja pienen tulosmarginaalin vuoksi. Hintamuutokset vaikuttavat tulokseen merkittävästi. Kotieläintuotannon kustannuspaineet aiheuttavat tiloille herkästi maksuvalmiusongelmia, sillä tilojen kassavaroissa on harvoin merkittäviä puskureita. Maksuvalmiusongelmia on odotettavissa tulevana vuotenakin kustannustason säilyessä korkeana ja tuottajahintojen nousun jäädessä vaimeaksi.

Vuosien 2021 ja 2022 talousennusteiden pohja-aineistona on käytetty 735 kannattavuuskirjanpitoyrityksen tilinpäätöksiä vuodelta 2020. Yrityskohtaisissa ennusteissa otetaan huomioon panos- ja tuottajahintamuutokset, tukimuutokset sekä alueittaiset keskisatomuutokset kasveittain. Vuoden 2022 ennusteessa oletetaan peltoviljelykasveista saatavan vuosien 2016–2021 keskiarvon suuruinen sato. Maatilojen koon oletetaan säilyvän ennallaan ja tuottavan samoja tuotteita samoilla tuotantopanoksilla kuin aiempina vuosina. Tuotteiden ja tuotantopanosten hintamuutokset on arvioitu tämänhetkisen tiedon ja esimerkiksi futuurihintojen perusteella. Ennusteessa on mukana hallituksen 300 miljoonan euron huoltovarmuuspakettiin sisältyvät vuodelle 2022 kohdistuvat toimet. Yrityskohtaisista tuloksista on laskettu painotetut keskiarvot kuvaamaan noin 32 000 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskimääräisiä tuloksia. Painotuksessa on otettu huomioon maatalouden tilarakenteen muutos Luken rakennekehitysennusteen avulla.

Lähde: Luke

The post Luke ennustaa maatalouden kannattavuuden säilyvän edellisen vuoden tasolla appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.