ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimahankkeen rakentamista sekä hankkeeseen liittyvää voimajohtoa Parkanon ja Kurikan alueelle. ABO Wind Oy on toimittanut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman Mäntykankaan tuulivoimalahankkeesta. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

ABO Wind Oy suunnittelee Mäntykankaan tuulivoimahanketta Parkanon ja Kurikan alueille Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien rajalle. Hankealue rajautuu lisäksi Satakuntaan Karvian kunnan alueeseen. Hankealue on pääosin metsätalousvaltaista aluetta. Alueelle sijoittuu laajahkoja osin ojitettuja suoalueita ja turvetuotantoalue.

Mäntykankaan tuulivoimahankealueen kokonaispinta-ala on noin 1300 ha. Hankealueelle suunnitellaan enimmillään 9 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja yksikköteho 7–10 MW. Sähkönsiirron osalta tuulivoimapuisto on alustavasti suunniteltu liitettävän Fingridin uudelle Kristiinankaupunki-Nokia -voimajohdolle Karvia-Parkano välillä tai Fingridin uudelle Parkanon sähköasemalle.

Arvioitavat vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta
Vaihtoehto 1 (VE1): Koko hankealueelle rakennetaan enintään 9 tuulivoimalaa, kokonaisteho 63–90 MW.
Vaihtoehto 2 (VE2): Parkanon puoleiselle alueelle rakennetaan 5 voimalaa, kokonaisteho 35–50 MW
Vaihtoehto 3 (VE3): Kurikan puoleiselle alueelle rakennetaan 4 voimalaa, kokonaisteho 28–40 MW
Tuulivoimapuiston liittämiseksi valtakunnan sähköverkkoon tarkastellaan alustavasti kahta toteutusvaihtoehtoa: SVE1 ja SVE 2. Arvioitavat vaihtoehdot ovat pituudeltaan noin 10–20 km. Molemmat vaihtoehdot tulevat olemaan uusia, rakennettavia sähkönsiirtoreittejä.

Arviointiohjelma on nähtävillä 2.8.-15.9.2023 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/mantykankaantuulivoimahankeYVA.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus. Yleisötilaisuuden paikka ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/mantykankaantuulivoimahankeYVA .

Lähde: Pirkanmaan ELY-keskus

The post Mäntykankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.