Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsäsektorin suhdannetiedotteen mukaan metsäteollisuustuotteiden kysyntä maailmanmarkkinoilla pysyy tänä vuonna vaisuna. Tämä näkyy metsäteollisuustuotteiden vientihintojen ja -määrien alenemisena. Venäläisen tuontipuun korvaaminen ja uudet investoinnit kasvattavat kotimaista puun kysyntää ja nostavat kantohintoja. Myös kotimaisen energiapuun kysyntä ja hinta jatkavat nousuaan, kun kotimaisella puulla korvataan tuontiraaka-ainetta energiantuotannossa.

Sahatavaran kysynnän odotetaan vuonna 2023 pienenevän useilla markkina-alueilla. Sahatavaran tuotannon ja viennin ennustetaan laskevan 2–3 prosenttia ja sahatavaran vientihinnan noin neljänneksen vuoteen 2022 verrattuna. Uutta sahauskapasiteettia on valmistumassa, ja sahojen käyntiasteiden odotetaan jäävän alhaiseksi. Lomautuksia ollaan jo suunnittelemassa.

Myös vanerin kysyntä vientimarkkinoilla on laskussa. Etenkin havuvanerin kysyntä on pienentynyt. Lehtivanerin markkinatilanne on havuvaneria parempi, mutta myös koivuvanerin kysynnän ja hinnan odotetaan laskevan lievästi Euroopan markkinoilla. Vanerin tuotannon ja viennin ennustetaan laskevan vuodesta 2022. Vanerin koko vuoden 2023 keskimääräisen vientihinnan odotetaan sen sijaan vahvistuvan hieman viime vuodesta.

Kartonkien vienti ja tuotanto laskevat tänä vuonna selvästi viime vuodesta tuotantokapasiteetin lisääntymisestä huolimatta. Yleisen taloudellisen tilanteen lisäksi kartongin tämänhetkistä kysyntää heikentävät aiemmin täydennetyt varastot, joita nyt hyödynnetään. Suomessa kysynnän laskuun sopeudutaan lomautuksilla ja tuotannon rajoituksilla. Kysynnän heikentyminen on kohdistunut erityisesti ulkopakkauskartonkeihin, joiden hinnat ovat laskeneet selvästi alkuvuonna. Kaikkien kartonkilajien keskimääräinen vientihinta laskee tänä vuonna viisi prosenttia.

Paino- ja kirjoituspapereiden kysyntä on jatkunut Euroopassa edelleen varsin heikkona tämän vuoden alkupuolella. Keskeisiä syitä heikolle kysynnälle ovat varastojen purku, heikentynyt talouskasvu sekä paperin korkea hinta, joka tosin on lähtenyt jyrkkään laskuun. Vaikka suomalaisen paperin vientihinta laskee viime vuodesta, keskimääräinen vientihinta jää edelleen korkeaksi. Paperin vienti- ja tuotantomäärät kasvavat viime vuodesta vertailuajanjakson heikkouden vuoksi (UPM:n työtaistelut alkuvuonna 2022). Suomessa paperin tuotantomääriin vaikuttavat tänä vuonna päämarkkinoiden kysynnän lisäksi tuotantokapasiteetin sulkemiset ja jossain määrin myös helmikuun satamalakko.

Tämän vuoden keväällä sellun hinnat ovat laskeneet jyrkästi sekä Kiinassa että Euroopassa. Hinnan laskua selittävät heikon talouskasvun seurauksena vähentynyt kysyntä sekä korkeat varastotasot. Suomesta viedyn sellun vientihinta alenee vuoden aikana merkittävästi viime vuoden huippuhinnoista. Alkuvuoden korkeiden hintojen vuoksi sellun keskimääräinen vientihinta on kuitenkin moniin aiempiin vuosiin nähden korkea. Metsä Groupin uuden biotuotetehtaan käynnistyminen Kemissä vuoden kolmannella neljänneksellä lisää Suomessa sellun tuotantoa ja vientiä jo tänä vuonna. Sellun tuotanto kasvaa kaikkiaan neljä prosenttia ja vienti 16 prosenttia viime vuodesta.

Vuonna 2023 teollisuuspuun hakkuut vähenevät prosentin viime vuodesta 63 miljoonaan kuutiometriin. Puukauppa on ollut alkuvuoden aikana peräti puolet vilkkaampaa kuin vuosi sitten, jolloin puumarkkinoiden vilkastuminen alkoi vasta Ukrainan sodan markkinavaikutusten selkiinnyttyä. Venäjältä tulleen koivukuitupuun ja hakkeen korvaamiseksi kotimaiset hakkuut ovat alkuvuoden aikana kohdistuneet viime vuotta enemmän kuitupuuhun. Sahateollisuuden suhdanteen heikennyttyä tukkipuun hakkuut vähenevät tänä vuonna kuusi prosenttia 27 miljoonaan kuutiometriin. Venäjän hyökkäyssodan seurauksena raakapuuta tuotiin Venäjältä viime vuonna käytännössä vain tammi-maaliskuussa. Tänä vuonna raakapuun tuonti Suomeen vähenee 10 prosenttia 4,3 miljoonaan kuutiometriin. Sellun ja paperin kasvavien tuotantojen vuoksi kuitupuun hakkuut kasvavat viime vuodesta kolme prosenttia lähes 37 miljoonaan kuutiometriin.

Vaikka sahatavaran vientihinnat ovat pudonneet reippaasti, korkeat raakapuun kokonaishankintamäärät ja investoinnit tuotantoon nostavat havutukkien kantohintoja 5–7 prosenttia kuluvana vuonna. Lehtivanerin suhteellisen hyvä kysyntä ja niukkuus raaka-aineesta nostavat koivutukkien kantohintaa 20 prosenttia. Kuitupuiden kantohintojen ennustetaan niukkuuden vuoksi nousevan peräti 23–30 prosenttia. Myös kotimaisen energiapuun kysyntä ja hinta jatkavat nousuaan, kun niillä korvataan aiempaa tuontienergiaa. Metsähakkeen keskimääräisen laitoshinnan ennakoidaan nousevan 5–7 prosenttia tänä vuonna. Alueellisten vaihteluiden odotetaan pysyvän suurina.

Metsäsektorin vuoden 2024 näkymiä arvioidaan lokakuussa ilmestyvässä Metsäsektorin suhdannekatsauksessa.

Lähde: Luke

The post Metsäteollisuuden suhdanne mollivoittoinen – talouskehitys ja kustannusten nousu luovat epävarmuutta appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.