Suomessa metsien käytöstä määrää moni eri laki. Keskeisimpiä näistä ovat metsälaki, metsätuholaki ja luonnonsuojelulaki. Metsälain ja metsätuholain noudattamista valvoo valtakunnallinen Metsäkeskus, luonnonsuojelulain noudattamista valvovat alueelliset ELY-keskukset.

Kun metsänomistaja aikoo tehdä metsissään hakkuita, hänen pitää tehdä Metsäkeskukselle metsänkäyttöilmoitus. Metsänkäyttöilmoituksen tekemisen lisäksi hakkuu voi edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kaupungin tai kunnan maisematyölupaa. Metsäkeskus valvoo suunnitellut hakkuuaikomukset. Valvonnassa selvitetään, onko hakkuu metsälain mukainen ja osuuko se esimerkiksi metsälain erityisen tärkeän elinympäristön tai tiedossa olevan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan läheisyyteen. Monimuotoisuuden kannalta kaikkein merkittävimmät luontokohteet on suojeltu luonnonsuojelulailla tai metsälailla. Metsäkeskus vastaa metsälain valvonnasta, luonnonsuojelulain valvonnasta ovat vastuussa ELY-keskukset. Luonnonsuojelulaki koskee esimerkiksi uhanalaisten lajien elinympäristöjen huomioimista hakkuissa

Jos Metsäkeskukselle tulleen metsänkäyttöilmoituksen taustaa selvitettäessä ilmenee, että suunnitellun hakkuun tai muun käsittelyn alueella tai sen lähellä on uhanalaisen lajin havaintopiste, lähetetään maanomistajalle, ilmoituksen laatijalle, hakkuuoikeuden haltijalle ja paikalliselle ELY-keskukselle asiasta erikseen tieto. ELY-keskus voi antaa tarkempia ohjeita tai päätöksiä uhanalaisten lajien huomioimisesta, jos katsoo sen tarpeelliseksi. Metsäkeskus käyttää metsänkäyttöilmoitusten uhanalaisten lajien tarkastuksessa ympäristöhallinnolta saamiaan virallisia tietoja, eikä pidä lajeista omaa rinnakkaisrekisteriä. Näitä lajihavaintoja voi ilmoittaa Lajitietokeskuksen laji.fi-palvelun kautta.

Ympäristöhallinto siirsi lajitietojen ylläpidon Ympäristökeskukselta Lajitietokeskukselle vuonna 2021. Jotta ELY-keskukset voivat käyttää laji.fi-palveluun tallennettuja havaintoja lainvalvonnassa, ELY-keskusten pitää ensin määritellä, mistä havainnoista ne haluavat ilmoituksen Metsäkeskukselta. Laji.fi-palvelussa on yhteensä kymmeniä miljoonia lajihavaintoja. ELY-keskusten määrittelytyö on nyt käynnissä. Kun uusi poimintaehtojen määrittely valmistuu, Metsäkeskuksen järjestelmät voivat hakea tiedot laji.fi-palvelusta ja edelleen tunnistaa kohteet ja lähettää niistä tiedon ELY-keskukselle. Metsäkeskuksen rooli on toimia tässä tavallaan postitoimistona. ELY-keskukset siis hyödyntävät Metsäkeskuksen tietojärjestelmiä omassa lainvalvonnassaan, mutta vastaavat aineistoista ja niiden käytöstä itse. Tällä hetkellä Metsäkeskuksen järjestelmissä on puolitoista vuotta sitten Suomen ympäristökeskuksen tietokannasta saatu tieto, jonka perusteella lähtee ELY-keskuksille tietoa uhanalaisen lajin esiintymän läheisyyteen kohdistuvasta toimenpiteestä. Sen jälkeen tehdyt havainnot eivät ole Metsäkeskuksen käytettävissä, eikä niistä lähde ilmoitusta metsänkäyttöilmoituksen tarkastusta tehtäessä. Heti kun ELY-keskukset saavat tarvittavat määrittelyt tehtyä, Metsäkeskuksella on valmius päivittää omiin järjestelmiinsä uutta tietoa uhanalaisista lajeista. Tavoitteena on, että tulevana syksynä tuoreemmat tiedot ovat käytössä Metsäkeskuksen järjestelmissä. Siirtymäaikana jokainen voi tarkistaa lajitiedot laji.fi-palvelusta.

Lähde: Metsäkeskus

The post Miten uhanalaiset lajit huomioidaan metsän käytön yhteydessä? appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.