Lähes puolet suomalaisista vähentää todennäköisesti liikkumistaan, mikäli liikennepolttoaineiden hinnat nousevat huomattavasti. Suhtautuminen polttoaineiden hintoihin jakaa suomalaisia asuinpaikan ja puoluekannatuksen mukaan. Perussuomalaisten kannattajista 75 prosenttia ilmoittaa yrittävänsä vaikuttaa polttoaineen hintaan äänestämällä, käy ilmi EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut polttoaineiden pumppuhintaa ja samalla lisännyt länsimaissa vaatimuksia hankkiutua eroon venäläisen energian tuonnista. Fossiilienergian ja erityisesti öljyn vienti on Venäjän valtiolle äärimmäisen tärkeä tulonlähde, vuonna 2021 noin neljännes sen budjettituloista tuli pelkästään öljyn tuotantoveroista ja vientitulleista. Tänä vuonna osuus on todennäköisesti sitäkin suurempi öljyn hinnan nousun ja toisaalta muiden verotulojen supistumisen myötä. Venäläisen energian tuontikiellot kuitenkin todennäköisesti nostaisivat energian hintaa edelleen, ja suomalaiset kokevat jo nykyisellään liikennepolttoaineiden hintojen rajoittavan kohtuuttomasti ihmisten elämää.

Suomalaisten valmiutta ryhtyä erilaisiin toimiin polttoaineiden hintojen kallistuessa selvitettiin 12-osaisella väitekokonaisuudella osana kevään 2022 EVAn Arvo- ja asennetutkimusta. Täysin toimettomaksi nousevien polttoaineiden hintojen edessä ei jäädä. Suomalaisista lähes puolet (47 %) on valmis vähentämään omaa tai läheistensä liikkumista nousevien polttoaineiden hintojen seurauksena (Kuvio 1). Yli kolmannes (35 %) ei kuitenkaan pidä liikkumisen vähentämistä todennäköisenä.

44 prosenttia suomalaisista onkin sitä mieltä, ettei polttoaineiden hintojen nousun seurauksena muuta liikkumisratkaisujaan vaan karsii muista menoista. Joka neljäs (26 %) ei ole valmis säästämään muista menoista. Kolme kymmenestä (29 %) kokee, että kysymykseen liikkumiseen käytettävien menojen ja muiden menojen välillä on vaikea antaa vastausta. Epätietoisten osuus todennäköisesti heijastelee ainakin osin tilannetta, jossa sekä muista menoista karsiminen että liikkumisratkaisujen muuttaminen tuntuu vaikealta.

Noin joka kolmas (32 %) suomalainen ei todennäköisesti reagoi mitenkään polttoaineiden hintojen nousuun, sillä ei koe asian juuri koskettavan itseään. Suurempi osuus (45 %) näkee kuitenkin toimille tarvetta. Kolmessa neljästä kotitaloudesta on Suomessa vähintään yksi auto. Vastaukset lienevätkin likeisesti kytköksissä siihen, löytyykö vastaajan kotitaloudesta auto. Esimerkiksi nuorimmassa, 18–25-vuotiaiden ikäryhmässä lähes puolet (46 %) ei koe, että asia koskisi heitä (ks. erillinen Kuvioliite), sillä nuorilla harvemmin on vielä omaa autoa.

Joka kolmas (34 %) suomalainen sanoo alkavansa käyttää enemmän julkista liikennettä nousevien polttoaineiden hintojen seurauksena, mutta puolet (51 %) suomalaisista ei näe sitä todennäköisenä vaihtoehtona.Odotetusti suurilla paikkakunnilla julkiseen liikenteeseen vaihtaminen nähdään toimivampana keinona. Isoissa kaupungeissa (yli 80 000 asukasta) 44 prosenttia vastaajista on valmiita lisäämään julkisen liikenteen käyttöä, kun taas alle 8 000 ihmisen paikkakunnilla tähän on valmiita vain alle 17 prosenttia. Kaiken kaikkiaan valmius muuttaa tottumuksiaan polttoaineiden hinnan kallistuessa vaikuttaa melko vaimealta. Tämä kielii siitä, että useiden kohdalla varsinaista kipukynnystä ei ole vielä ylitetty. Suuret elämänmuutokset eivät ole käyneet ihmisten mielissä.

Asuinpaikkaa on valmis vaihtamaan noin joka kuudes suomalainen (16 %) ja työpaikan vaihdon työmatkan lyhentämiseksi näkee mahdollisena vain kahdeksan prosenttia suomalaisista. Valtaosa ei ole valmiita muuttamaan asuin- (69 %) tai työpaikkaa (73 %). Erityisesti perussuomalaisista näyttäisi kehkeytyvän tulevissa vaaleissa protestikanava bensan hinnan kallistumiselle. Lue koko EVA Arvio Tuskanhikeä bensapumpulla

Tulokset perustuvat 2 074 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 4.3.–15.3.2022. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla.

Lähde: EVA

 

The post Polttoaineen kallistuminen kärjistää kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelua appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.