Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Baltic Sea Action Group, Kierrätysteollisuus ry, John Nurmisen Säätiö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, ProAgria Keskusten Liitto, Suomen Kiertovoima ry KIVO ja Viherympäristöliitto ry ovat laatineet yhdessä julkilausuman ravinteiden ja hiilen tehokkaasta kierrosta vuoteen 2030 mennessä.

Ravinnekierto2030-julkilausuman allekirjoittajat sitoutuvat omalta osaltaan vähentämään ravinnehäviötä ja edistämään ravinnerikkaiden materiaalien kierrätystä Suomessa. Hallinnolta odotetaan sekä lyhyen aikavälin välittömiä toimenpiteitä että pitkän aikavälin konkreettisia toimenpiteitä ja sitoutumista ravinnehävikin minimointiin ja ravinnekierrätykseen kannustamiseen laajasti ja alueellisesti kohdennetusti. Kuluttajilla, kunnilla ja yrityksillä on oma roolinsa tavoitteiden saavuttamisessa. Ravinnekierto2030-julkilausumassa esitetään yhteinen visio ravinnerikkaiden materiaalivirtojen sulkemisesta, määritellään tavoitteet sekä ehdotetaan toimenpiteitä sen saavuttamiseksi.

Maanviljely perustuu yhä pitkälti neitseellisten mineraalilannoitteiden käyttöön, joiden tuotanto on resurssi- ja energiaintensiivistä. Ulkopuolisten ravinteiden tuominen maa- ja metsätalouteen lisää ravinnehäviöiden riskiä eikä mineraalilannoitteiden mukana tule maan kasvukunnolle tärkeää orgaanista ainesta. Ravinnerikkaiden materiaalien kierto ei ole Suomessa vielä kestävällä tasolla, koska ravinnerikkaita materiaaleja jää edelleen hyödyntämättä tai niiden sisältämät ravinteet eivät ole jakaantuneet tasaisesti maan eri osiin. Kierrätyslannoitteiden käyttö on lisääntynyt, mutta suurta läpimurtoa ei ole vielä tapahtunut. Kierrätyslannoitteet ovat laitosmaisesti valmistettuja kierrätysainepohjaisia orgaanisia lannoitevalmisteita, maanparannusaineita ja multatuotteita.

Kierrätyslannoitteiden käyttöä lisäämällä voidaan kehittää kotimaista maa- ja metsätaloutta omavaraisemmaksi ja kestävämmäksi, kun riippuvuus ulkomaisista ja uusiutumattomista tuotantopanoksista vähenee. Kierrätyslannoitemarkkinat ovat kuitenkin edelleen melko kehittymättömät. Haasteita ovat muun muassa kierrätyslannoitteiden tuotannon huono kannattavuus sekä kehitystarpeet niin valmistusteknologiassa kuin tuotteiden optimoinnissa käyttäjän tarpeita vastaaviksi. Myös eri tuotteiden saatavuus maan eri osissa vaihtelee.

Lähde: Suomen Biokierto ja Biokaasu

The post Ravinteet ja hiili tehokkaaseen kiertoon vuoteen 2030 mennessä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.