Ympäristöministeriön tukemassa kaksivuotisessa RAHI 2 -hankkeessa teknologioita edennetään kohti täyden mittakaavan prosesseja. HSY:ssä kehitetyn RAVITATM-prosessin lähtökohtana on jäteveden sisältämän fosforin erottaminen jätevedenpuhdistamolla syntyvästä lietteestä. Fosfori otetaan talteen jätevedenpuhdistusprosessin jälkikäsittelyvaiheessa, jossa fosforia ja kiinteää ainesta poistetaan jätevedestä tavallisesti esimerkiksi kiekkosuodatuksen avulla. RAVITA-prosessin avulla jätevedestä poistettu fosfori jalostetaan fosforihapoksi, jota voidaan käyttää esimerkiksi lannoitteissa neitseellisten luonnonvarojen sijaan. Fosforin poisto vähentää myös vesistöihin päätyvää ravinnekuormitusta. RAHI 2-hanke jatkaa aiemman hankkeen tulosten perusteella RAVITA-teknologian skaalaamista kohti käytännön sovelluksia.

Hankkeessa tarkastellaan mahdollisuutta hyödyntää RAVITA-teknologiaa fosforin erotteluun ja talteenottoon valtakunnallisesti. Lisäksi toisena osana hanke keskittyy mahdollistamaan RAVITA-prosessin skaalaamisen täyteen mittakaavaan kehittämällä edeltävässä hankkeessa tunnistettuja kohteita, kertoo projektipäällikkö ja HSY:n projekti-insinööri Sini Reuna. Noin kolmasosa puhdistamolle tulevasta fosforista sitoutuu lietteeseen. HSY:n pilotoima lietteen pyrolyysi jalostaa fosforin talteenottoa sitoen samalla osan lietteen hiilestä stabiiliin muotoon. Hankkeen kolmannen osan tarkoitus on tuottaa tietoa lietteen pyrolysoinnin kokonaisympäristövaikutuksista ja siitä, miten prosessin käyttökustannuksia on mahdollista kattaa myymällä hiilikrediittejä vapaaehtoisella päästökauppamarkkinalla. Alustavien laskelmien mukaan lietteen pyrolysoinnin mahdollistama hiilensidontapotentiaali on merkittävä, kertoo HSY:n projektipäällikkö Linda Röman. RAHI 2 -hankkeen kokonaisarvo on 742 275 euroa, josta ympäristöministeriön myöntämän rahoituksen osuus on 363 715 euroa. Rahoituslähteenä on Next Generation EU.

Lähde: HSY

The post Ravinteet talteen ja hiili sidotuksi jätevedestä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.