Tuore EU-direktiivi määrää isot yritykset, pörssiyhtiöt, osuuskunnat ja muut suuret organisaatiot sisällyttämään kestävyysraportin osaksi toimintakertomusta, joka puolestaan liitetään tuloslaskelman ja taseen liitetietoihin sekä rahoituslaskelman käsittävään tilinpäätökseen. Hallitus on toimittanut eduskunnalle lakiehdotuksen (HE 20/2023 vp). EU:n jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 6.7.2024. Direktiiviä sovelletaan jo 1.1.2024 ja sen jälkeen alkavina tilikausina.

Kun suurille yhtiöille, pörssiyhtiöille, osuuskunnille ja muille isoille organisaatioille kestävyysraportointi tulee lain myötä pakolliseksi, rupeavat he vaatimaan näihin liittyviä tietoja myös toimittajiltaan/alihankkijoiltaan, jotta pystyvät itse raportoimaan vaadittavat tiedot. Jo nyt isot yritykset ovat alkaneet pyytämään toimittajiltaan kestävyysraporttia, jotta dokumentointi saadaan kuntoon ennen siirtymäajan päättymistä.

Kestävyysraportointi pitää sisällään:

  • Taloudellisen vastuun näkökulman, joka sisältää kassavirtalaskelmat ja osoitukset luotettavasta ja taloudellisesti vastuullisesta toimittajasta, asiakkaasta ja työnantajasta.
  • Sosiaalisen vastuun näkökulman, joka kattaa perinteisten työolosuhteiden, työterveys- ja turvallisuusasioiden lisäksi mm. työyhteisön monimuotoisuuteen liittyviä asioita sekä menettelytavat, joiden avulla yritys varmistaa oman toimintaketjunsa toiminnan ainakin lakisääteisten velvoitteiden osalta.
  • Ympäristövastuun näkökulman, joka sisältää tuotteiden/toiminnan hiilijalanjäljen laskennan (CO2eqv) sekä oman toimitusketjun osalta sekä lyhyen esityksen toimitusketjun hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja lisäksi toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja näiden vaikutuksen minimoinnin.
  • Kestävyysraportointi osoittaa asiakkaille, toimittajille, yhteistyökumppaneille, sidosryhmille ja työntekijöille, kuinka vastuullisesti ja kestävästi yritys toimii talouden, ympäristön ja ihmisten näkökulmista.

Yhteistyössä Tuloksentekijät Oy:n ja Crnet Oy:n kanssa tehtävä raportti pitää sisällään kaksi osaa, julkisen raporttiosan sekä CO2eqv-laskennan lähtötiedot, tulokset ja kassavirtalaskelmat eli niin sanotun teknisen raportin. Raporttiosa on yleinen ja näytettävissä kaikille. Tällä osoitetaan, että yrityksellä on näihin liittyvät asiat käsitelty ja raportoitu. Tekninen raportti (yrityksen omaan käyttöön) pitää sisällään laskelmat niin hiilijalanjäljestä kuin yksityiskohtaisemmat laskelmat taloudellisista mittareista (tulos- tase- ja kassavirtalaskelmat). Talouspuolen teknisessä osassa esitetään kassavirroissa hiilijalanjäljen laskennan yhteydessä esille nousseiden kehittämiskohteiden vaikutus euroissa. Tällöin kyseessä on investointi, jolle voidaan laskea takaisinmaksuaika. Lisäksi kassavirtojen avulla pystytään osoittamaan sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun näkökulmassa tapahtuvat muutokset.

Hiilijalanjäljen laskenta toteutetaan tekniikan tohtori Tuula Pohjolan jo vuonna 1999 tekemässä väitöstyössä ”Environmental Modelling System-A Frameworkf for Cost-Effective Environmental Decision-Making Processeses” esitetyn laskentamallin mukaan. Kassavirtatulos ja kassavirtalaskelmat toteutetaan LJK Riku Lehtisen yli 20 vuotta sitten luoman laskentamallin mukaan.

*Lain tarkoituksena on muuttaa kirjanpitolakia, tilintarkastuslakia, osakeyhtiölakia, osuuskuntalakia, tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista annettua lakia, luottolaitostoiminnasta annettua lakia, lakia talletuspankkien yhteenliittymästä, vakuutusyhtiölakia, eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annettua lakia, merimieseläkelakia, maatalousyrittäjän eläkelakia, arvopaperimarkkinalakia, Finanssivalvonnasta annettua lakia ja kaupparekisterilakia.

Lähde: Tuloksentekijät Oy

The post Tulevaisuuden kestävyysraportoinnin sisältö ja toteutus pähkinänkuoressa appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.