WWF on huolissaan kaivosten ympäristövaikutuksista ja pitää kaivoslain uudistusta erittäin tärkeänä ja ajankohtaisena. Kaivokset ovat vihreän siirtymän kannalta tärkeitä, sillä niistä saatavat mineraalit, kuten akkumineraalit, ovat vihreiden ratkaisujen edistämisen kannalta välttämättömiä. WWF:n mukaan Suomessa tulee kuitenkin säännellä kaivostoimintaa tiukemmin niiden ympäristövaikutusten vuoksi ja kaivosteollisuuden intressit tulee yhteensovittaa luontoarvojen kanssa. Kaivostoiminnan pitäisi lausunnon mukaan tapahtua varovaisuusperiaatetta noudattaen ja luontoa kunnioittaen.

WWF kertoo lausunnossaan, että Talvivaaran tapaus nosti kaivokset vahvasti julkiseen keskusteluun ja toi nykytilan ongelmat ilmi myös suuremmalle yleisölle. Talvivaaran kaltaisen ympäristökatastrofin tapahtuminen uudelleen voitaisiin estää riittävän vahvalla ympäristölainsäädännöllä ja sillä, että kaivoksille tehdään ympäristövaikutusten arviointi koko niiden elinkaaren ajalle. Sulkemisen jälkeiset vastuut huomioiden kaivoksen on oltava taloudellisesti kestävä, jotta voidaan taata sen jälkitoimien asianmukainen hoito. Vakuuksien on oltava myös huomattavasti suurempia. Erityisen tärkeää on WWF:n mukaan rajata luonnonsuojelualueet selkeästi kaivostoiminnan ulkopuolelle. Suojelualueet on perustettu luonnon erityisten arvojen suojelemiseksi. Kaivoksia ei tule avata luonnoltaan arvokkaille alueille eikä kaivostoiminta saa uhata ekosysteemien toimintaa. Kaivoksia ei saa sijoittaa suojelualueille tai muille luonnoltaan arvokkaille alueille, eikä niin lähelle suojelualueita, että ne haittaavat suojelutavoitteiden toteutumista. Suojelustatusta ei nykyisiltä suojelualueilta saa kaivostoiminnan mahdollistamiseksi purkaa.

Hallitusohjelman mukaan kaivoslain uudistuksen tavoitteena on muun muassa huomioida kaivosten ympäristövaikutukset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja varmistaa sääntelyllä ympäristöllisten vastuiden hoitaminen kaikissa tilanteissa. WWF peräänkuuluttaa riittäviä toimia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisätietoja WWF:n lausunnosta voit lukea täältä.

Lähde: WWF-Suomi

The post WWF:n lausunto luonnoksesta kaivoslaiksi appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.