Pohjois-Karjalan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän FinnCobalt Oy:n Outokummussa sijaitsevan Hautalammen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan täydennetyn arviointiselostuksen, siitä saadun kuulemispalautteen ja yhteysviranomaisen oman tarkastelun perusteella hankkeen molemmilla toteutusvaihtoehdoilla (VE1 ja VE2) on useita merkittäviä ympäristövaikutuksia, joihin liittyy myös huomattavia epävarmuuksia.

Hankkeella on todennäköisesti merkittäviä kielteisiä vaikutuksia kallio- ja maaperään, pohja- ja pintavesiin sekä luonnonympäristöön. Maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön kohdistuu merkittäviä kielteisiä vaikutuksia siinä tapauksessa, että hankkeessa ei turvata rakennussuojelulailla suojeltujen Keretin tornin ja siilojen säilymistä.

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen toteuttamiskelpoisuus jää täydennetyssäkin arviointiselostuksessa esitetyillä suunnitelmilla ja tiedoilla avoimeksi pohja- ja pintavesivesivaikutusten, luontovaikutusten sekä maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön kohdistuvien vaikutusten osalta. Arviointiselostuksessa ei ole vielä yksilöity sellaisia hankkeessa toteutettavia ympäristövaikutusten lieventämistoimenpiteitä, että voitaisiin todeta hankkeen olevan ympäristöllisesti toteuttamiskelpoinen.

Suunnitellun kaivoshankkeen alapuolisen vesistön tila on heikko edellyttäen jo tällä hetkellä kunnostustoimia vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota Ruutunjoen, Sysmäjärven ja Sysmänjoen nykytilan parantamiseksi tarvittaviin kunnostustoimenpiteisiin, haitallisten vaikutusten ehkäisyyn ja lieventämiseen. Suunnittelussa on otettava huomioon hankkeen sijainti lähellä Outokummun taajamaa ja asutusta, vaikutukset vanhan kaivostoiminnan jo pilaamiin pohja- ja pintavesiin sekä Keretin tornin ja sen yhteydessä olevien siilojen suojelun turvaaminen.

Toiminnan aikaisten vaikutusten lisäksi tulee kiinnittää huomiota välillisiin ja pitkäaikaisiin kaivostoiminnan jälkeisiin vaikutuksiin sekä vaikutusten seurantaan. Hanketta ja sen vaikutuksia koskevaa tiedotusta ja vuorovaikutusta on syytä jatkaa seuraavissa suunnitteluvaiheissa. Hautalammen kaivoshankkeen vaihtoehtoja ja niiden ympäristövaikutuksia on arvioitu ja vertailtu vuosien 2020–2023 aikana vireillä olleessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely). Pohjois-Karjalan ELY-keskus toimii hankkeessa yhteysviranomaisena. Perusteltu päätelmä on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA-laki) mukainen kokoava lausunto, jossa otetaan kantaa tehtyjen arviointien riittävyyteen sekä hankkeen merkittäviin vaikutuksiin.

Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ja sen täydennyksen (YVA-selostus), näistä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä ELY-keskuksen asiantuntijatarkastuksen pohjalta. ELY-keskuksen perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan sekä muut YVA-menettelyn aikana syntyneet asiakirjat ovat luettavissa verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/HautalammenkaivosYVA.

Lähde: Pohjois-Karjalan ELY-keskus

The post ELY-keskus antoi perustellun päätelmän Hautalammen kaivoshankkeen YVA-selostuksesta appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.