Riihimäen ilmanlaatuun vaikuttavat merkittävimmin autoliikenteen päästöt, katupöly, asuinrakennusten puunpoltto sekä pienhiukkasten kaukokulkeuma. Energiantuotannon ja teollisuuden päästöjen vaikutus ilmanlaatuun hengityskorkeudella on sen sijaan pieni, koska päästöt vapautuvat pääsääntöisesti korkeista piipuista, jolloin ne leviävät ja laimenevat tehokkaasti. Ilmanlaatuselvityksessä arvioitiin leviämismallien avulla eri päästölähteiden vaikutuksia paikalliseen ilmanlaatuun Riihimäellä. Mallinnuksessa olivat mukana autoliikenteen, energiantuotannon, teollisuuden sekä kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöt. Leviämismallinnuksessa tarkasteltiin ulkoilman typpidioksidin, typen oksidien, pienhiukkasten, hengitettävien hiukkasten ja bentso(a)pyreenin pitoisuuksia sekä niiden alueellista jakaumaa.

Mallinnettuja ulkoilmapitoisuuksia verrattiin lainsäädännössä määriteltyihin ilmanlaadun vertailuarvoihin. Typpidioksidin, pienhiukkasten ja hengitettävien hiukkasten pitoisuudet Riihimäellä alittavat ilmanlaadun raja-arvot. Merkittävin vaikutus Riihimäen typpidioksidin pitoisuuksiin on autoliikenteen päästöillä. Pienhiukkaspitoisuuksille annetut Maailman terveysjärjestö WHO:n ohjearvot ylittyvät, mikä pääosin johtuu pienhiukkasten kaukokulkeumasta. Pienhiukkaspitoisuudet ovat suurimmillaan Helsinginväylän varrella ja tiiviisti rakennetuilla asuinalueilla. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiohjearvo ylittyy Riihimäen ohittavalla Helsinginväylällä, mutta alittuu kaikkialla muualla Riihimäen kaupungin alueella. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuksiin vaikuttaa merkittävimmin liikenteen nostattama katupöly. Bentso(a)pyreenin pitoisuudet ylittävät tavoitearvon Riihimäen keskustassa ja sitä ympäröivillä asuinalueilla. Bentso(a)pyreenipäästöt aiheutuvat kotitalouksien puunpolton päästöistä.

“Ilmanlaatuselvityksellä Riihimäen kaupunki sai kokonaiskuvan ilmanlaatutilanteesta koko Riihimäen alueella sekä tietoa eri päästölähteiden vaikutuksesta ilmanlaatuun. Mallinnusten avulla saadaan tietoa myös niiltä alueilta ja niistä ilman epäpuhtauksista, joita Riihimäellä ei seurata ilmanlaadun mittausten avulla”, kertoo Ilmatieteen laitoksen ilmanlaadun erityisasiantuntija Jenni Latikka.

Ilmanlaatuselvityksen tilasi Riihimäen kaupunki, ja työhön osallistui myös alueen energiantuotannon ja teollisuuden laitoksia. Leviämismallilaskelmat ja raportointi tehtiin Ilmatieteen laitoksen Asiantuntijapalvelut-yksikössä.

Lähde: Ilmatieteen laitos

The post Ilmatieteen laitoksen selvitys: Riihimäen ilmanlaatuun vaikuttavat eniten autoliikenne ja kotitalouksien puunpoltto appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.