Suurten suomalaisten yritysten HR luottaa organisaationsa vastuullisuusosaamiseen, mutta vaikka itsetunto vastuullisuusasioissa on korkea, myös ulkopuolista apua tarvitaan. Tulokset selviävät yrityksille talous-, palkka- ja HR-palveluita sekä ja ohjelmistoratkaisuja tarjoavan Azetsin teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi 100 yritysten HR-edustajaa suurista, yli 100 henkeä työllistävistä yrityksistä. HR:llä on varsin iso rooli yritysten vastuullisuudessa, etenkin sosiaalisen vastuun osalta. Puolet (51 %) vastaajista kertoi, että omassa organisaatiossa sosiaalisesta vastuusta kokonaisvastuu on nimenomaan HR:llä. Taloudellisen vastuun osalta kokonaisvastuu on HR:llä noin viidenneksellä (18 %) ja ympäristövastuusta vain noin joka kymmenennellä (9 %). Näilläkin osa-alueilla HR:llä on kuitenkin rooli. Esimerkiksi taloudellisen vastuu osalta 76 prosentissa yrityksistä HR on mukana joko suunnittelussa, toteutuksessa tai raportoinnissa. Ympäristövastuun osalta HR on kaikkein vähiten mukana – lähes puolet (46 %) vastasi, ettei HR ole mukana suunnittelussa, toteutuksessa eikä raportoinnissa. ”HR:n pieni rooli ympäristövastuussa yllätti, sillä ympäristövastuuseen liittyvät asiat korostuvat usein esiin etenkin nuorten käsityksissä työnantajakuvaan liittyen. Uskon, että HR:llä olisi tässä paljon annettavaa”, toimitusjohtaja Ulla Nikkanen toteaa.

Kyselytutkimuksen mukaan HR luottaa oman yrityksensä vastuullisuusosaamiseen. Vastaajista 76 prosenttia kokee sosiaalisen vastuun osaamisen vahvaksi organisaatiossaan. Kuitenkin kaksi viidestä (40 %) nimeää myös jonkin vastuullisuuteen liittyvän kokonaisuuden, jossa kokee organisaation tarvitsevan apua. Eniten ulkopuolista apua kaivataan oman osaamisen vahvistamisessa (31 %). ”Tulevan Corporate Sustainability Reporting Directiven (CSRD) myötä vastuullisuuteen liittyy nyt paljon kehittämis- ja raportointipainetta. Koska muutoksia on paljon, tarvitaan yrityksissä vahvaa sisäistä yhteistyötä ja ymmärrystä kaikista vastuullisuuden osa-alueista. Asiantuntijoita kannattaakin käyttää koulutukseen ja sparraukseen, mikä auttaa omaa organisaatiota oppimaan”, Nikkanen ehdottaa.

Kyselyn teetti Azets ja sen toteutti Sales Questor Oy. Tavoitteena oli selvittää HR:n roolia yritysten vastuullisuuden kehittämisessä ja toteuttamisessa yli 100 henkeä työllistävissä suomalaisissa yrityksissä. Kyselytutkimuksen otos oli 102. Haastateltavat edustavat organisaatiossaan HR-päättäjiä. Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluina 30.1.–7.2.2023. Yli 100 henkeä työllistäviä yrityksiä on Suomessa noin 1600 kpl, keskimääräinen virhemarginaalia on ± 8 prosenttiyksikköä.

Lähde: Azets

The post Isojen yritysten HR:llä on kova luotto organisaationsa vastuullisuusosaamiseen – osaamista halutaan silti vahvistaa edelleen appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.