Hallituksen esitys EU:n juomavesidirektiivin kansallisesta toteutuksesta on lausunnolla 28.2.–8.4.2022. Juomavesidirektiivi ottaa huomioon koko talousveden tuotantoketjun raakavedestä hanaan asti. Sen tärkein tavoite on turvata talousveden laatu. Toimeenpano tuo muutoksia useaan eri lakiin. Juomavesidirektiivi ohjaa edistämään talousveden laatua erityisesti riskienhallinnan avulla. Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan lainsäädäntöön useita muutoksia, jotka koskevat terveydensuojelu-, vesihuolto- ja ympäristönsuojelulakia sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia.

Talousveden laatua koskevat ajantasaiset tiedot olisi jatkossa esitettävä verkossa käyttäjäystävällisessä muodossa. Vesihuoltolaitosten olisi jatkossa toimitettava asiakkaalle myös pyytämättä veden kulutus-, hinta- ja laatutietoja, ja asiakkaan olisi välitettävä tiedot talousveden loppukäyttäjälle. Vesihuoltolaitosten omavalvontaan tulisi tarkennuksia, ja niiden velvoitteesta tarkkailla raakaveden laatua säädettäisiin tarkemmin. Vedentuotantoketjussa veden kanssa kosketuksissa olevat tuotteet kuten vesijohdot, liittimet ja tiivisteet voivat heikentää talousveden laatua. Sen vuoksi talousveden kanssa kosketuksissa oleville materiaaleille tulisi uudet, koko EU:n laajuiset hygieniaa koskevat vähimmäisvaatimukset ja kaikille veden kanssa kosketuksissa oleville tuotteille markkinavalvonta.

Erityisesti Legionella-bakteerin torjumiseksi rakennusten vesilaitteistoille olisi tehtävä veden laatua koskeva riskinarviointi. Legionella voi aiheuttaa ihmiselle vakavan legionelloosi-keuhkokuumeen. Tapauksia tilastoidaan Suomessa keskimäärin 30 vuosittain. Riskinarviointi koskisi luvanvaraista rakentamista ja ns. ensisijaisina tiloina käytettäviä rakennuksia, joissa suuri määrä ihmisiä voi altistua veden aiheuttamille riskeille. Tällaisia ovat mm. sairaalat, hotellit, uimahallit ja kylpylät sekä laitoshoitoa antavat yksiköt.

EU:n juomavesidirektiivi laadittiin ensimmäisen kerran 1998, ja sen uudelleen laadittu versio tuli voimaan 12.1.2021. Jäsenmaiden on tuotava direktiivin määräykset osaksi omaa lainsäädäntöään 12.1.2023 mennessä. Hallituksen esitysluonnoksen lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. Hallituksen esitysluonnos valmisteltiin sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa ja johtamassa ohjausryhmässä, jossa olivat mukana ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Suomen Kuntaliitto ry sekä Suomen Vesilaitosyhdistys ry.

Lähde: Ympäristöministeriö

The post Juomavesidirektiivin toteutus tuo ihmisille lisää tietoa talousveden laadusta – Hallituksen esitysluonnos lausunnolle appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.