Luonnonvarakeskus perustaa Lapinjärven tutkimusmetsään pitkäaikaisen sekametsien kasvatuksen kokeen. Tavoitteena on tuottaa kansallista metsästrategiaa ja ilmastotoimia tukevaa tutkimustietoa sekametsien kasvatuksesta. Koealuetta varten Metsähallitus toteuttaa Lapinjärven tutkimusmetsässä päätehakkuun helmikuussa. Sekametsien kasvua tullaan tutkimaan koealalla vuosikymmenten ajan. Ajantasaista tutkimustietoa sekametsistä on vielä vähän, sillä tutkimus on painottunut vahvasti yhden puulajin metsiköihin. Perustettava koe on osa Sekametsien kasvatusmallit (SEKAVA) -hanketta, joka tukee kansallista metsästrategiaa ja ilmastotoimia tuottamalla tutkimustietoa sekametsien kasvatuksesta. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa erityisesti sekametsien perustamis- ja kasvatusmenetelmistä, talousvaikutuksista, kasvatusriskeistä ja niiden torjunnasta sekä sekametsien roolista tuhojen torjunnassa.

Tutkimus edellyttää riittävän laajoja, yhtenäisiä ja tasalaatuisia alueita, jotta kokeella pystytään luotettavasti tarkastelemaan tutkittavaa ilmiötä. Nyt perustettavalta koealueelta avohakataan helmikuussa viisi hehtaaria metsää. Lapinjärvi on SEKAVA-hankkeen kokeista eteläisin. Yhden puulajin havumetsiin verrattuna sekametsät lisäävät metsien elinvoimaisuutta. Tämä näkyy paremman tuhokestävyyden lisäksi muun muassa metsien parempana sopeutumisena ilmaston muuttumiseen ja metsäluonnon monimuotoisuuden lisääntymisenä.

Metsähallitus aloittaa SEKAVA-hankkeen koealan hakkuut tällä viikolla. Koealueen puusto on viimeksi harvennettu yhdeksän vuotta sitten. Kokeen perustamisesta johtuen säästöpuuryhmät jätetään kuvion reunoille ja kuviolla olevat tuulenkaatopuut säästetään siirtämällä ne viereiselle kuviolle. Hakkuista on keskusteltu ympäristöjärjestöjen kanssa. Metsähallituksen hallinnassa ja Luonnonvarakeskuksen käytössä olevat tutkimusmetsät on varattu ensisijaisesti metsissä tapahtuvaa tutkimus- ja koetoimintaa varten. Metsänhoitotoimenpiteet ja hakkuut tutkimusmetsissä toteutetaan tutkimuksen tarpeet huomioiden. Luonnon monimuotoisuus, kuten uhanalaiset lajit, otetaan huomioon toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämän vuoksi muun muassa kuolleet puut ja maapuut pyritään jättämään koskemattomiksi ja kuollutta puuta ei tuoda metsästä pois.

Sekametsien kasvatusmallit -hankkeessa perustetaan yhteensä 22 koealuetta Etelä- ja Keski-Suomeen. Koealueista ensimmäiset perustettiin kesällä 2020, valtaosa kesällä 2021 ja viimeiset tänä kesänä. Koealueita perustetaan Luken tutkimusmetsiin sekä muihin sopiviin kohteisiin yhteistyössä Metsähallituksen ja yritysten kanssa. Kestokokeita tullaan seuraamaan ja mittaamaan toistuvasti vuosikymmenten ajan. Puustomittausten lisäksi kohteilta seurataan tarkasti myös esimerkiksi maaperään, hiileen, ja tuhoihin liittyviä asioita. Sekametsien kasvatusmallit -hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Hanke toteuttaa Kansallisen metsästrategian 2025 ja hallitusohjelman ja maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuuden ilmastotavoitteita. Se toteutetaan vuosina 2020–2023. SEKAVA-kokeen hakkuun yhteydessä tehdään lisäksi 4 hehtaaria harvennushakkuita. Tätä koealueiden väliin jäävää tutkimusmetsää hoidetaan, jotta syntyisi määrältään, rakenteeltaan ja iältään vaihtelevaa puustoa tulevaa tutkimusta varten.

Lähde: LUKE

The post Lapinjärven tutkimusmetsään pitkäaikainen sekametsien kasvatuksen koe appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.