3
Kainuun ELY-keskus on antanut YVA-lain mukaisen päätöksen, jonka mukaan Puolangan Ahvenvaaralle sijoittuvassa tuulivoimahankkeessa on sovellettava ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). SolarWind Finland Oy suunnittelee viiden tuulivoimalan rakentamista Puolangan Ahvenvaaran alueelle, noin seitsemän kilometrin etäisyydelle Puolangan taajamasta etelään. Suunnitelman mukaan tuulivoimalat ovat yksikköteholtaan maksimissaan 7,2 MW, jolloin tuulipuiston kokonaisteho on 36 MW. Suunnitelmassa esitetty voimaloiden napakorkeus on maksimissaan 175 m, siiven maksipituus 86 m eli hipaisukorkeus maksimissaan 261 m. Tuulipuisto on alustavasti suunniteltu liitettäväksi 110 kV linjaan Puolangan muuntoasemalla ja sitä kautta valtakunnan sähköverkkoon.

Tuulivoimahankkeiden osalta YVA-menettelyä sovelletaan, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 45 megawattia. Ahvenvaaran tuulivoimapuisto on (5 voimalaa, 36 MW) hankeluettelossa mainittua lukumäärältään ja kokonaisteholtaan pienempi. Yksittäistapauksessa arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi sellaiseen hankkeeseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Kainuun ELY-keskus on pyytänyt YVA-menettelyn soveltamista koskevat asiantuntijalausunnot Kainuun liitolta, Kainuun museolta, Kainuun ympäristöterveyspalveluilta ja Puolangan kunnalta. Päätöstä tehtäessä on huomioitu mm. Puolangalle suunnitteilla olevat useat tuulivoimahankkeet sekä kainuulaisen vaaramaiseman herkkyys tämänkaltaiselle rakentamiselle. Yhteisvaikutuksia ja niiden arvioinnin tarpeellisuutta korostettiin myös Kainuun liiton lausunnossa.

Kainuun ympäristöterveyspalvelut (terveydensuojeluviranomainen) korosti lausunnossaan, että tuulivoimaloista koetut haitat ovat yksilöllisiä, mutta kokijalle todellisia ja viihtyvyyttä heikentäviä. Näitä haittoja ovat mm. melu- ja välkevaikutukset sekä lentoestevalojen vilkkuminen. Terveydensuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan kokonaisvaikutukset, läheisten voimalahankkeiden yhteisvaikutukset huomioiden, voivat muodostua merkittäviksi varsinkin, mikäli asutus jää useiden voimala-alueiden väliin. Terveydensuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan YVA-menettely parantaa osallisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Kainuun ELY-keskus katsoo, että YVA-menettely edistää kokonaisvaltaisesti yhteisvaikutusten yhtenäistä huomioon ottamista muiden Puolangan tuulivoimahankkeiden kanssa. Monista muista hanketyypeistä poiketen tuulivoimahankkeet aiheuttavat vaaramaisema-alueille sijoittuessaan laajalle ulottuvia vaikutuksia maisemaan erityisesti yhdessä muiden lähialueen hankkeiden kanssa. Lisäksi ELY-keskus toteaa YVA-menettelyn olevan yleiskaavoitusta kestävämpi menettely tuulivoimarakentamisen suunnitteluun, vaikutusten arviointiin sekä kansalaisten tiedottamiseen ja osallistamiseen.

Lähde: Kainuun ELY-keskus

The post Puolangan Ahvenvaaralle sijoittuvaan tuulivoimahankkeeseen on sovellettava ympäristövaikutusten arviointimenettelyä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.