Merkittävä osa suomalaisyrityksistä tiedostaa, että luontokato on vakava uhka yhteiskunnalle ja yritysten liiketoiminnalle, selviää WWF Suomen ja Bain & Companyn tänään julkaisemasta raportista. Samalla raportti osoittaa, että yritysten ymmärrys aiheesta ja toimet luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi ovat vielä riittämättömiä. Yritysten on muokattava toimintaansa harkitusti mutta nopeasti tehdäkseen osansa luontokadon pysäyttämiseksi ja saadakseen etua markkinoilla.

Yritysten toiminta on yksi suurimmista luontokatoa kiihdyttävistä tekijöistä sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Luonnon köyhtyminen on myös riski jokaisen yrityksen tulevaisuudelle, sillä yhteiskunnat ja taloudet ovat riippuvaisia toimivista ekosysteemeistä ja monimuotoisesta luonnosta.

WWF Suomen ja Bain & Companyn tänään julkaisema raportti Finnish businesses and the biodiversity crisis osoittaa, että suurin osa Suomen suurimmista yrityksistä tiedostaa yleisellä tasolla luonnon köyhtymisen aiheuttaman uhkan, mutta useimmilta puuttuu ymmärrystä omien luontovaikutustensa suuruudesta. Lisäksi harvat yritykset pitävät luontokadon pysäyttämistä strategisena prioriteettina. Kyselyyn osallistui Suomen 100:sta suurimmasta yrityksestä 48. Lisäksi 15 yritystä osallistui syventäviin haastatteluihin. ”Moni yritys pyrkii jo vähentämään ilmastovaikutuksiaan. Yritysten rooli on kuitenkin yhtä tärkeä luontokadon pysäyttämisessä. Suomalaisyritykset alkavat ymmärtää tämän, mutta käytännön tasolla riittää vielä paljon tekemistä”, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

WWF Suomi ja Bain & Company pyysivät yrityksiä arvioimaan oman toimintansa luontovaikutuksia Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Noin puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä katsoi, ettei niiden toiminnalla ole lainkaan tai juurikaan vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen Suomessa. Noin kolmannes yrityksistä puolestaan uskoi, että niillä on vähäinen vaikutus tai ei ollenkaan vaikutusta luonnon köyhtymiseen maailmanlaajuisesti. Huomionarvoista on myös, että ainoastaan joka kolmannella yrityksellä oli luontokatoa käsittelevä osio kestävän kehityksen strategiassaan.

Maankäyttöön ja runsaaseen luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvillä sektoreilla, kuten maa- ja metsätaloudessa sekä rakentamisessa, on useimmiten suurimmat suorat vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen sekä Suomessa että ulkomailla. Jokaisella sektorilla on kuitenkin merkittäviä luontoriskejä, ja luontovaikutusten todellinen tunteminen edellyttää yrityksiltä raaka-aineen alkuperän ja jokaisen tuotantovaiheen tuntemista.

”Useimmille yrityksille ensimmäinen iso urakka luontovaikutustensa selvittämisessä on päästä kartalle siitä, mistä kaikki niiden arvoketjuissa käytetyt raaka-aineet ovat peräisin. Tähän selvitystyöhön on tarjolla koko ajan enemmän toimiva työkaluja. Yritysten kannattaa tarttua työhön nopeasti, sillä asiakkaiden, sijoittajien ja lainsäätäjien vaatimukset kiristyvät. Vähimmäisvaatimus tulee jatkossa olemaan luontovaikutusten tunteminen ja niistä avoimesti raportoiminen”, WWF:n Nikula sanoo.

Arvioiden mukaan yli 50 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta on suoraan riippuvaista ​​luonnosta ja sen tarjoamista palveluista, kuten puhtaasta vedestä, tuottavasta maatalousmaasta, kasvien pölytyksestä sekä luonnonvaroista. Lukuisat tiedejulkaisut ovat jo vuosia painottaneet yhteiskuntien perustavanlaatuista riippuvaisuutta luonnon monimuotoisuudesta ja ekosysteemien toimivuudesta. Viime vuosina tämä näkemys on saanut jalansijaa myös poliitikkojen ja talouspäättäjien keskuudessa. Maailman Talousfoorumin (WEF) mukaan luontokato on yksi suurimmista uhkista maailmantaloudelle.

Luontokadon pysäyttämiseen liittyvä sääntely vaikuttaa jatkossa yhä voimakkaammin yritysten liiketoimintaedellytyksiin ja kannattavuuteen. Raportti nostaa esiin rohkeimpien yritysten uudenlaisen tavan suhtautua tähän sääntelyyn. Edelläkävijät näkevät hyötyvänsä tiukemmasta ja sitovasta sääntelystä ja myös vaativat sitä poliittisilta päättäjiltä. Esimerkiksi EU:n metsäkatolain yhteydessä lähes 80 eurooppalaista yritystä pyysi komissiolta tiukkaa ja sitovaa metsäkatolakia.

Lähde: WWF Suomi

The post Raportti: Suomalaisyritykset tiedostavat luontokadon uhkaavan liiketoimintaansa – toimet luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi ovat vielä riittämättömiä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.