Gaia Consulting on selvittänyt uusiutuvan energian yhtiö OX2:n toimeksiannosta Pohjanlahdella sijaitsevien merituulivoimalahankkeidensa investointi- ja käyttövaiheen talous- ja työllisyysvaikutuksia. OX2 on kehittänyt jo noin neljän vuoden ajan kolmea Suomen talousvyöhykkeelle sijoittuvaa merituulivoimapuistoa; Hallaa, Lainetta ja Tyrskyä. Selvityksen mukaan OX2:n kolme merituulivoimapuistoa loisivat koko elinkaarensa aikana eli suunnittelu-, rakennus- ja käyttövaiheissa yli 37 000 henkilötyövuotta ja tuottaisivat kunnille ja valtiolle yhteensä yli 19 miljardia euroa verotuloa. Työllisyysvaikutuksista yli kaksi kolmasosaa syntyy merituulivoimaloiden käyttöaikana. Verovaikutuksista merkittävin osa syntyy sähkön myynnistä merituulivoimaloiden käyttövaiheessa. Merituulivoima tulee tulevaisuudessa olemaan keskeisessä roolissa sähköntuotannossa, vähäpäästöisen teollisuuden kasvuedellytysten luomisessa ja Suomen hiilineutraaliuustavoitteiden saavuttamisessa.

OX2:n merituulivoimapuistojen merkittävimmät aluetaloudelliset vaikutukset tulevat syntymään niiden 35 vuoden käyttövaiheen aikana. Mikäli merituulivoimapuistojen luvitus etenee sujuvasti, niiden sähköntuotanto voisi alkaa vuonna 2030. OX2:n kolmen Pohjanlahdelle sijoittuvan merituulivoimapuiston yhteenlaskettu investointikustannus on noin 15 miljardia euroa. Merituulivoimaa rakennetaan Suomeen markkinaehtoisesti ilman valtion taloudellista tukea. Käytön aikaisten kustannusten arvioidaan olevan merituulivoimapuistojen elinkaaren aikana noin 8,4 miljardia euroa. Merituulivoimapuistot työllistävät merkittävästi niiden rakentamisen aikana. Merkittävin paikallinen talous- ja työllisyysvaikutus syntyy merituulivoimapuistojen käytön aikaisista huolloista, asennuksista ja varaosista, minkä osuus on 19 prosenttia kokonaiskustannuksista huomioiden suunnittelu-, rakennus- ja käytön aikaiset kustannukset.

OX2 suunnittelee Pohjanlahdelle kolmea teollisen kokoluokan merituulivoimapuistoa, Hallaa, Lainetta ja Tyrskyä. Ne sijaitsevat Suomen talousvyöhykkeellä Pohjanlahdella. Toteutuessaan nämä kolme hanketta kattaisivat noin 42 prosenttia Suomen vuoden 2022 sähköntuotannon määrästä (69,4 TWh). Sähkönkulutus Suomessa kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi, kun teollisuus sähköistyy.

Selvitystyön teki OX2:n toimeksiannosta Gaia Consulting. Selvitystyössä on huomioitu merituulivoimapuistojen koko elinkaari. Aluetalousvaikutusten mallintamisen keskeiset lähtöoletukset ja metodologia:

  • Työssä on mallinnettu merituulivoimapuistojen investointi- ja käyttökustannusten aluetalousvaikutukset sekä sähkönmyynnin tuomat verovaikutukset, joihin sisältyvät arvonlisä-, sähkö- ja yhteisöverot.
  • Talousvyöhykkeelle sijoitettujen merituulivoimahankkeiden kiinteistöverot on mallinnettu nykyisen lainsäädännön mukaan (0 %) sekä kahden eri veroprosentin (1,55 % & 3,10 %) mukaan (nykyinen lainsäädäntö sekä tulevaisuudessa mahdollisesti määriteltävä kinteistöveroon rinnastettava vero).
  • Merituulivoimaloiden käyttöiäksi on oletettu 35 vuotta.
  • Analyysissä käytetty aluetalousmalli perustuu tilastokeskuksen tietoihin ja muuhun taustadataan.

Lähde: OX2 | STT info

The post Selvitys: Merituulivoima tuo työtä ja verotuloja pitkäksi aikaa appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.