3
Pirkanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisena lausuntonsa Tuuramäen tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Hankkeessa suunnitellaan tuuli- ja aurinkovoimahanketta Virtain kaupungin luoteisrajalle Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien rajalle. Hankealueen luoteisosa rajautuu Seinäjoen kaupungin rajaan. Hankkeen kokonaispinta-ala on noin 2 850 hehtaaria. Hankealueelle on tarkoitus rakentaa enintään 18 tuulivoimalaa. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä. Hankkeeseen sisällytetään optio aurinkoenergian tuotantoalueiden sijoittamisesta tuulivoimahankealueen länsi- ja luoteisosiin. Sähkönsiirron liityntää varten rakennetaan 32–33 kilometriä pitkä 110 kV tai 400 kV ilmajohto hankealueelta lounaaseen Fingrid Oyj:n Rännärin sähköasemalle tai tulevalle Parkanon uudelle sähköasemalle.

Vaihtoehdossa 1 haasteina alueen arvokkaat luontoarvot
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on esitelty kolmea eri vaihtoehtoa, joista vaihtoehdon 1 suunnitelmat sijoittuvat osittain ylimaakunnallisesti arvokkaalle Silmäneva-Haukkanevan suoluontovyöhykkeelle. Silmänevan–Haukkanevan vyöhyke sisältää useita Pohjois-Pirkanmaan suurista soidensuojelualueista. Pirkanmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ohjelmavaiheen tietojen perusteella hankealueen pohjoisosan luontoarvojen yhteensovittaminen tuulivoimatuotannon kanssa vaikuttaa haastavalta. Huomio on nostettu esiin myös useassa lausunnossa ja mielipiteessä. Hankealueella on tunnistettu myös lintujen muutonaikaisia lepäilyalueita sekä uhanalaisen ja taantuvan suo- ja kosteikkolajiston pesimäalueita. Alueella esiintyy Pirkanmaan vastuulajeiksi nimettyjä lintulajeja, kuten riekkoa ja maakotkaa.

Rakentamisen maa-aineksen määrää arvioitava tarkemmin
Tuulivoimaloiden perustukset ja huoltotiet vaativat maa-ainesta, joka usein tuodaan kustannussyistä hankeen lähialueilta. Pirkanmaan ELY-keskus esittää, että myöhemmin arvioitavaksi tulevassa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa hankkeeseen käytettävän maa-aineksen määrä ja ottoalueet sekä mahdolliset läjitysalueet selvitetään.Maa-ainesten otolla on etenkin rakentamisaikana vaikutusta alueen viihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön kasvavan liikenteen, melun ja pölyämisen lisääntyessä. Jotta haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää ja arvioida, tulisi maa-ainesten käytön suunnittelu esittää tarkemmin arviointiselostuksessa.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/TuuramaentuulijaaurinkovoimahankeYVA.

YVA-menettely jatkuu arviointiselostuksen laadinnalla. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa hankkeesta vastaava esittää tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäisen arvion niiden ympäristövaikutuksista. Alustavan aikataulun mukaan hankkeen YVA-selostus tulisi nähtäville alkuvuodesta 2024.

Lähde: Pirkaanmaan ELY-keskus

The post Tuuramäen tuuli- ja aurinkovoimahankeen suunnittelualueen pohjoisosat osuvat luonnon monimuotoisuuden kannalta kriittiselle alueelle appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.