Valtioneuvosto on tänään 23.5.2024 hyväksynyt asetuksen, jossa säädetään arviointiperusteista sen määrittämiseksi, milloin mekaanisesti kierrätetty uusiomuoviraaka-aine ei ole enää jätettä. Asetuksessa säädetään myös arviointiperusteet täyttävän uusiomuoviraaka-aineen käyttötarkoituksista. Hyväksytty asetus mahdollistaa jätteestä valmistetun uusiomuoviraaka-aineen käytön tuotteena. Tällöin asetuksen mukaiseen uusiomuoviraaka-aineen käyttöön ei sovelleta jätelainsäädäntöä. Asetus tulee voimaan 1.8.2024.

Jätteen ammattimainen hyödyntäminen on ympäristöluvanvaraista toimintaa, ja siihen voi liittyä myös muita hallinnollisia velvoitteita. Jätteeksi luokittelun päättyminen sujuvoittaa ja yhdenmukaistaa uusiomuoviraaka-aineen valmistajien lupamenettelyjä. Ministeri Kai Mykkänen kertoo asetuksen avaavan mahdollisuuksia markkinaehtoisille kiertotalousratkaisuille: “On hienoa, että voimme samanaikaisesti luoda yrityksille uusia mahdollisuuksia ja edistää kiertotaloutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Uusiomuoviraaka-aineelle on jo olemassa markkinat ja paljon erilaisia käyttötapoja. Uusi asetus saattaa toiminnanharjoittajat yhdenvertaiseen asemaan, luo toiminnalle yhteiset ja läpinäkyvät pelisäännöt, sekä parantaa luottamusta uusiomuoviraaka-aineen laatuun.”

Asetuksessa säädetyt arviointiperusteet luovat uusiomuoviraaka-aineen valmistajia koskevat yhteiset velvoitteet ja kriteerit jäteluokittelun päättämiselle. Vaatimukset täyttävän uusiomuoviraaka-aineen käytöllä voidaan varmistaa laadukkaan kierrätysmuovin saatavuutta Suomessa, vähentää muovien käytön ilmasto- ja ympäristövaikutusta ja korvata raakaöljylähtöistä muoviraaka-aineen valmistusta. Samalla edistetään muovijätteen jalostamista ja tuotteistamista, ja luodaan mahdollisuuksia uusille markkinoille. Asetuksessa säädettyjen arviointiperusteiden käyttöönotto on uusiomuoviraaka-aineen valmistajalle vapaehtoista. Asetusta sovelletaan vain, jos valmistaja ilmoittaa ottavansa asetuksen mukaiset arviointiperusteet käyttöön.

Asetus uusiomuoviraaka-aineen jätteeksi luokittelun päättymisestä on osa laajempaa EEJ-menettelyjen (“ei enää jätettä”) sujuvoittamista, jonka tarkoituksena on edistää kiertotaloutta helpottamalla jäteperäisten materiaalien tuotteistamista. Sekä EEJ-asetukset että valmisteltavana oleva uusiomateriaalien tuottamista koskeva kevennetty lupamenettely helpottavat jäteperäisen materiaalin hyödyntämistä tuotteena tai raaka-aineena. Nyt hyväksytty asetus koskee mekaanisesti kierrätettyä muovia. Seuraavaksi valmistellaan muovi- ja kumijätteestä tuotetun uusioöljyn jätteeksiluokittelun päättymisen arviointiperusteet. Valmistelu käynnistyi tammikuussa 2024 ja sen aikana määritellään kriteerit, joiden perusteella muovijätteestä valmistettu uusioöljy lakkaa olemasta jätettä ja voidaan luokitella tuotteeksi.

Lähde: Ympäristöministeriö

The post Hallitus hyväksyi asetuksen uusiomuoviraaka-aineen jätteeksi luokittelun päättymisestä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.