Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt kunnille ja järjestöille 2,35 miljoonaa euroa avustusta elinympäristöjen hoitoon ja kunnostamiseen. Avustus on tarkoitettu valtakunnallisesti Helmi-ohjelman mukaisten elinympäristöjen konkreettisiin ennallistamis-, kunnostus- ja hoitohankkeisiin. Avustushaku oli järjestyksessään kolmas.

Myönteisen avustuspäätöksen sai 42 hanketta. Haku herätti laajasti kiinnostusta. Avustusta haki 70 hanketta, yhteensä noin viiden miljoonan euron edestä. Avustuksen saaneiden hankkeiden toimilla pyritään parantamaan elinympäristöjen tilaa ja siten tukemaan luonnon monimuotoisuutta Helmi-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. “Tänä vuonna hankkeita arvioitaessa kiinnitettiin erityistä huomiota kohteiden olemassa oleviin luontoarvoihin, konkreettisten toimenpiteiden osuuteen hankkeissa sekä hankkeiden kustannustehokkuuteen. Kuntien ja järjestöjen panos Helmi-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi on todella arvokasta”, toteaa hakemuksia arvioinut ylitarkastaja Niina Vähätalo Uudenmaan ELY-keskuksesta. ”Luonnon köyhtymisen hillintään tarvitaan meitä kaikkia. Kunta- ja järjestö-Helmin hakukierrokset ovat osoittaneet, että kunnista ja järjestöistä Hangosta Inariin löytyy aktiivista halua vaikuttaa elinympäristöjen tilan elvyttämiseen. Moni hanke pyörii vapaaehtoisten voimin ja siksi olen erityisen iloinen mahdollisuudesta tukea vapaaehtoisten työtä tällä tavoin”, sanoo Helmi-ohjelman ohjelmapäällikkö Maaret Väänänen ympäristöministeriöstä.

Kunta- ja Järjestö-Helmi -hankkeita toteutetaan laajalti eri puolella Suomea. Tämän vuoden avustushaussa myönteisen avustuspäätöksen sai muun muassa kaksi perinneympäristöhanketta, jotka sijaitsevat pitkän maamme eri päissä. HelmiSaariAarin kohteet sijaitsevat Turun saaristossa ja Alaponkun tilan perinnebiotooppialueet Lapissa. HelmiSaariAari-hankkeessa kunnostetaan perinnemaisemaa ja sen perinnebiotooppeja ulkosaaristossa sijaitsevassa Trunsössä. Lisäksi hankkeessa kunnostetaan myös saaristossa sijaitsevia uhanalaisen perhoslajin, isoapollon, elinympäristöjä. Tuloksena odotetaan perinneympäristöjen taantuneen lajiston elpymistä. Isoapollon osalta tavoitteena on sen valtakunnallisesti tärkeimmän esiintymäkokonaisuuden vahvistuminen, jotta lajin säilymisen ja uudelleen levittäytymisen edellytykset parantuisivat. Arkipelagia-seura on yhdistys, joka on tehnyt pitkäjänteistä työtä Saaristomeren luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Valtaosa seuran toiminnasta on palkatonta vapaaehtoistyötä.

Perinneympäristöä hoidetaan myös Sodankylässä, Alaponkun eli Moskun erämaatilalla. Alaponkun asuinkenttä on yksi harvoista jäljellä olevista uudistaloista, joita perustettiin Luiro-joen ylimpien latvahaarojen varrelle 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Alaponkun tilalla on harjoitettu poro- ja maataloutta, mutta karjanpito loppui tilalla vuonna 1965. Hankkeen tavoitteena on kunnostaa erämaatilan kulttuuriympäristöä, joka on syntynyt erityisesti poronhoidon ja karjatalouden harjoittamisen myötä, johon on kuulunut kesäaikainen laiduntaminen ja talven varalle lehdesten ja heinän teko. Kohde on maakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi. Sodankylän kunnan toteuttamassa hankkeessa kohteen hoidon tavoitteena on lajiston monipuolistuminen maassa olevan siemenpankin avulla. Lisäksi hankkeen toimilla pyritään edistämään jo olemassa olevien niittylajien runsastumista.

Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä pienvesi- ja rantaluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Lähde: Ympäristöministeriö

The post Kunnille ja järjestöille lähes 2,4 miljoonaa euroa luonnonhoitotöihin appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.