Metsähallitus suunnittelee Puolangalle Hirvivaara-Murtiovaaran ja Koirakankaan tuulivoimahankkeita. Hirvivaara-Murtiovaaralle on suunniteltu 19 voimalaa ja Koirakankaalle 13 voimalaa, joiden yksikköteho tulisi toteutuessaan olemaan 6–10 MW. Hirvivaara-Murtiovaaran ja Koirakankaan YVA-ohjelma julkaistiin vuoden 2022 lopulla, jolloin siitä pidettiin yleisötilaisuus Puolangalla. Tämän jälkeen alueilla on tehty lukuisia luontoselvityksiä. – Maastossa on seurattu linnuston kevät- ja syysmuuttoa sekä selvitetty muun muassa alueen pesimälinnustoa, viitasammakoiden ja lepakoiden esiintymistä ja kasvillisuus- ja luontotyyppejä, projektipäällikkö Johanna Hätälä kertoo. “Lisäksi on inventoitu arkeologisia kohteita, seurattu päiväpetolintuja ja tehty lumijälkilaskentoja keväthangilla. Tämän talven ja tulevan kevään aikana täydennetään jo tehtyjä maastoselvityksiä sekä käydään tutkimassa alueen susien liikkumista ja pesimistä”, Hätälä jatkaa.

Luontoselvitysten lisäksi tärkeässä roolissa ovat ihmisvaikutukset. – Tässäkin hankkeessa järjestetään asukaskysely, jossa asukkaat pääsevät henkilökohtaisesti kertomaan mielipiteitään hankkeesta. Ajatuksena on myös järjestää alueella kyläilta, jossa paikalliset voivat tulla keskustelemaan hankkeesta ja tuulivoimasta yleisesti hankkeesta vastaavan kanssa, Hätälä lupaa. “Otamme tarkasteluun myös uuden voimajohtovaihtoehdon, kahden aiemmin selvitetyn ohella, joten voimajohtolinjalle on tarpeen mennä tutkimaan vielä ainakin kasvillisuutta, luontotyyppejä sekä arkeologisia kohteita”, Hätälä selvittää. Koska lähelle on suunnitteilla myös muita tuulivoimahankkeita, tulee yhteisvaikutusten arviointi olemaan merkittävässä roolissa. Kun rakennetaan useita tuulivoimahankkeita lähelle toisiaan, vaikutusten arviointityössä korostuvat erityisesti melu- ja välkevaikutukset sekä vaikutukset maisemaan.

“Lisäksi tiettyjen eläinlajien, kuten suden, metsäpeuran ja maakotkan, elinympäristöjen säilyttämiselle on erityistä merkitystä sillä, miten naapurihankkeiden voimalat sijoittuvat toisiinsa nähden. Myös yksittäisen hankkeen voimaloiden sijoittelussa voidaan parhaimmillaan turvata lajin elinolosuhteet alkuperäisessä laajuudessaan”, Hätälä kertoo. “Ihannetilanteessa naapurihankkeiden kanssa voidaan tehdä yhteistyötä esimerkiksi luontoselvitysten osalta: On järkevämpää tarkastella laajempaa kokonaisuutta yhdessä, ja huomioida usean hankkeen paikalliset ja alueelliset vaikutukset, kuin että jokainen hanke teettäisi omat selvityksensä ja tutkisi asioita vain oman hankkeensa osalta. Mielestäni vastuullinen hankekehitys on parhaimmillaan yhteistyötä monella eri saralla”, Hätälä arvioi.

Hätälän mukaan YVA-selostuksen sekä kaavaluonnoksen on tarkoitus valmistua syksyllä 2024, jolloin nähtäville asettamisen yhteydessä pidetään myös yleisötilaisuus. – Siellä on mahdollisuus keskustella Metsähallituksen edustajien kanssa hankkeen herättämistä ajatuksista. On tärkeää muistaa, että vaikka alueelle rakennetaan tuulivoimaa, voi alueen virkistyskäyttö jatkua ennallaan, joten metsästys, marjastus ja sienestys alueella ovat edelleen sallittuja, kuten tähänkin asti, Hätälä sanoo. -Tuulivoima tuo kuntaan huomattavia kiinteistöverotuloja, joten parhaimmillaan kiinteistöverotuloista hyötyy jokainen kuntalainen.

Lähde: Metsähallitus

The post Metsähallituksen Puolangan tuulivoimahankkeita viimeistellään tämän vuoden aikana appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.