Työterveyslaitos keräsi tutkimusaineiston sähköisellä kyselyllä ja haastatteluilla. Kyselyyn vastasi 1746 Palvelualan ammattijärjestön PAM:in jäsentä. Heistä 254 kertoi tehneensä viime vuoden aikana useampaa työtä samanaikaisesti. Haastatteluihin osallistui työntekijöiden lisäksi työnantajien, työterveyshuollon ja työsuojeluhallinnon edustajia.

Monimuotoiseen ansiotyöhön hakeudutaan monista eri syistä. Taustalla voi olla esimerkiksi puute kokoaikatyöstä, vaihtelun halu, elämäntilanteiden muutokset tai pyrkimys saada työaikajoustoja. Valtaosa kyselyyn vastanneista ja monet haastatelluista työntekijöistä tekisivät mieluummin vain yhtä työtä. Haastatteluissa esimerkiksi työstä palautumisen vaikeudet, huoli toimeentulosta sekä vaihtuvien työpalettien kokoaminen koettiin kuormittaviksi. Lähes kaikki haastatellut nimesivät kuitenkin monimuotoisuudesta hyviä puolia, kuten mahdollisuudet valita mieluisia työtehtäviä, työnantajia ja työyhteisöjä sekä kehittyä työuralla.

Työkyvyn ja työturvallisuuden tuki vaihtelee työntekijöiden mukaan työpaikoittain ja usein vaatii työntekijältä omaa aktiivisuutta. Haastatellut työnantajat arvioivat tarjoavansa kattavia tukikäytäntöjä, mutta heidän mukaansa osa-aikaisen tai vuokratyöntekijän työkyvyn heikentymisen havaitseminen on vaikeaa. Myös työterveyshuollon palveluiden saatavuus vaihtelee työpaikoittain.

Työkyvyn ja työturvallisuuden tukeminen edellyttää molemminpuolista, pitkäkestoista ja kokonaisvaltaista sitoutumista, joka ei monimuotoisessa ansiotyössä usein toteudu. Kokonaisvaltaista tukemista vaikeuttavat erityisesti tiedon puute ja työnantajavaihdokset. Nykyiset käytännöt on suunniteltu vakituisen ja kokoaikaisen työsuhteen näkökulmasta, mikä ei vastaa monimuotoisen työn tarpeita. Monimuotoisessa työssä korostuukin työkyvyn lukutaidon merkitys. Työntekijöiden on havaittava itse, millaista toimintakykyä ja vireystilaa työ vaatii, kyettävä tunnistamaan ylikuormittumisen merkit ja osattava arvioida omaa osaamistaan suhteessa työtehtäviin. Työkyvyn tuen käytäntöjä ja järjestelyjä pitäisi muuttaa niin, että ne vastaisivat paremmin monimuotoisen ansiotyön tarpeita ja tukisivat työntekijöiden hyvinvointia nykyistä tehokkaammin. Tarjolla olevista työterveyshuollon palveluista pitäisi myös kertoa paremmin. Osa tutkimukseen vastanneista ei tiennyt, oliko palveluita järjestetty.

Monimuotoinen ansiotyö haastaa myös työterveyshuollon palveluntuottajia ja työsuojeluhallintoa. Työterveyshuolto ei välttämättä tunne useita töitä tekevien kaikkia työolosuhteita. Työterveysyhteistyön jatkuvuutta ja kokonaisvaltaisuutta vaikeuttavat työnantajien vaihdokset. Työsuojeluhallinnon edustajat tunnistivat korkeisiin työtuntimääriin liittyvän kuormittumisen uhan. Toisaalta toinen työ voi tuoda tekijöille myös voimavaroja tai se voi olla taloudellinen välttämättömyys. Haastatteluissa korostettiin yksilönsuojan ja yksilönvapauksien tärkeyttä sekä toisaalta jokaisen oikeutta hankkia elantonsa.

Lähde: Työterveyslaitos | STT info

The post Monimuotoinen ansiotyö vaatii uudenlaista tukea työkyvyn ylläpitämiseksi appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.