Maa- ja metsätalousministeriön ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan toteuttama vaikuttavuuskiihdyttämö tukee maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -hankkeita tuotetun tiedon levittämisessä. Kokeilevia ja ketteriä yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntävän ohjelman avulla pyritään vahvistamaan maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden vaikuttavuutta.

Hiilestä kiinni -hankkeissa on vahvistettu tietopohjaa, jonka avulla maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön päästöjä voidaan vähentää ja nieluja vahvistaa. Syyskuuhun saakka kestävän vaikuttavuuskiihdyttämö-ohjelman tarkoituksena on edistää hankkeiden tulosten ja tuotosten skaalautumista. “Hiilestä kiinni -kokonaisuuden hankkeet ovat tehneet ansiokasta työtä, jossa tuotetusta tiedosta ja kehitetyistä hyvistä käytännöistä hyötyisi moni taho. Nyt tavoitteenamme on ikään kuin kätilöidä ohjelmaan valikoituneiden tutkimushankkeiden jatkopolkuja ja vakiinnuttaa tuloksia niissä kohderyhmissä, jotka ovat ratkaisevia maankäyttösektorin ilmastotoimien viemisessä käytäntöön”, kuvaa Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman ohjelmapäällikkö Mikko Pohjola maa- ja metsätalousministeriöstä.

Hankkeita esimerkiksi tuetaan luotujen ratkaisujen eteenpäin viemisessä tai vakiinnuttamisessa, laajentamisessa uusille maantieteellisille alueille, soveltamisessa uudessa yhteydessä tai muutoksen aikaansaamisessa joko ympäristössä, toimintatavoissa tai kohderyhmissä. Keskeisiä hankkeiden kohderyhmiä ovat maan- ja metsänomistajat, julkiset toimijat ja yritykset, jotka voisivat hyödyntää tutkimustuloksia vihreään siirtymään tähtäävänä liiketoimintana. ”Maankäyttösektorin ilmastovaikutukset ovat monisyisiä haasteita, joiden ratkaisut löytyvät parhaiten monen toimijan yhteistyöllä ja soveltamalla tutkittua tietoa käytäntöön”, Pohjola painottaa.

Ohjelmaan hakeneista Hiilestä kiinni -hankkeista on valittu mukaan kuusi tutkimus- ja innovaatio – hanketta. Hankkeissa muiden muassa etsitään ratkaisuja metsien, soiden ja turvepeltojen hiilipäästöjen vähentämiseen. Osa hankkeista suuntautuu julkisen sektorin toiminnan kehittämiseen esimerkiksi politiikkasuosituksina. Kiihdyttämössä selvitetään muun muassa, miten ekologisen kompensaation hyvät käytännöt leviäisivät laajemmin suomalaisiin kuntiin ja voisiko tutkimustietoa turvepeltojen vesienhallinnan automaatiosta hyödyntää osana ohjelmistoyrityksen liiketoimintaa. ”Tarkastelimme tutkimushankkeita vaikuttavuuslähtöisesti − mitä hankkeiden tuotoksia tukemalla saavutetaan laajinta yhteiskunnallista hyötyä.

Nyt mukaan valituilla hankkeilla on tutkimusansioidensa lisäksi konkreettisia löydöksiä, jotka pitäisi saada jalkautumaan käytännön toimijoille, kuten kunta- ja alueviranomaisille sekä metsänomistajille”, kertoo kiihdyttämöä Motivan puolesta toteuttava asiantuntija Elli Saari. ”Käytännössä autamme tutkijoita tunnistamaan skaalattavat tuotokset, kiteyttämään hyödyt ja valmennamme tavoissa sitouttaa sidosryhmiä. Lisäksi hyödynnämme markkinakartoituksia ja liiketoiminnan kehittämisen työkaluja tuotosten kaupallistamismahdollisuuksien selvittämiseksi. Järjestämme mahdollisuuksia tutkimushankkeiden väliseen yhteistyöhön, jatkohankkeiden yhteissuunnitteluun ja kokoamme tietoa rahoitusvaihtoehdoista”, Saari jatkaa.

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

The post Vaikuttavuuskiihdyttämö kirittää maankäyttösektorin ilmastotoimia tutkimuksesta käytäntöön appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.