Varhaiskasvatuksen tutkimuksesta osaamista ja oivalluksia ammatillisten oppilaitosten opettajille sai rahoitusta 56 244 euroa. Hankkeen toteutuksesta vastaavat yhteistyössä kasvatustieteiden laitoksen varhaiskasvatustieteen ja varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijat sekä Koulutusjohtamisen instituutti. Koulutuksen laajuus on kuusi opintopistettä ja siihen otetaan mukaan 40 osallistujaa.

VEPO-voimaa johtajuuteen -koulutuskokonaisuus keskittyy kasvatus ja koulutusalan johtajuuden ja yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämiseen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Jaettua johtajuutta ja pedagogista johtajuutta korostavan koulutuksen tavoitteena on edistää koulutuksellista tasa-arvoa, moninaisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä vahvistaa yhteistyötä eri tasojen välillä koulutusjärjestelmissä. Hanke toteutetaan valtakunnallisesti laajana; Jyväskylän yliopiston lisäksi mukana toteutuksessa ovat Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Tampereen yliopistot sekä työelämä- ja kehittämisverkostoja ympäri Suomen. Viiden opintopisteen laajuinen koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta kaikille yhteisestä koulutusosiosta sekä eri kohderyhmille (opettajat, johtotiimit, johtajat) suunnatuista, alueelliset erityistarpeet huomioivista osatoteutuksista. Hankeaikana koulutustoteutuksia on yhteensä 12 kpl ja osallistujatavoitemäärä yhteensä 280 osallistujaa eri puolilta Suomea. Hankkeen kokonaisrahoitus on 442 066 euroa.

Tiimijohtajuusosaamista kasvatus- ja koulutusalalle -koulutushanke syventää perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen sekä muiden koulutusmuotojen tiiminvetäjien johtajuusosaamista. Koulutuksessa lisätään ymmärrystä tiimeistä, tiimien prosesseista ja toiminnasta osana oppilaitosten ja päiväkotien verkostoja. Hankeaikana koulutuksia järjestetään kaksi, joihin kumpaankin otetaan 24 osallistujaa. OPH myönsi hankkeeseen 54 970 euroa.

Yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa toteutettava TOIVO – Toimintakulttuurin ja hyvinvoinnin johtaminen kasvatus- ja koulutusalalla -hanke sai rahoitusta 41 390 euroa. Koulutuksessa tarjotaan tutkimusperustaisia menetelmiä ja toimintamalleja kasvatus- ja koulutusyhteisöjen johtajille hyvinvointijohtamiseen sekä yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Keskeisinä teemoina ovat oppivan yhteisön hyvinvointijohtaminen, yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen sekä varhaiskasvatus-, oppilaitos- ja sivistysjohtajien oman ja työyhteisön hyvinvoinnin ja resilienssin tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Koulutuksen laajuus on viisi opintopistettä ja siihen otetaan mukaan 45 osallistujaa.

Opetushallituksen opetustoimen henkilöstökoulutuksen lisähakuun vuodelle 2023 tuli kaikkiaan 37 hakemusta, joista avustusta jaettiin 19 hankkeelle yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa. Rahoituksen tavoitteena on edistää opetustoimessa työskentelevän henkilöstön jatkuvaa oppimista ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia kehittää ammatissa tarvittavaa osaamista. Henkilöstökoulutuksella tuetaan koulutuspoliittisten uudistusten toimeenpanoa ja kehitetään toimintaympäristön muutoksiin sopeutumisessa tarvittavaa osaamista.

Lähde: Jyväskylän yliopisto

The post Koulutusjohtamisen instituutin täydennyskoulutuksiin yli puolen miljoonan rahoitus appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.